Xem mẫu

  1. Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội ngày càng gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược và giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với bọn địa chủ, phong kiến tay sai, chỗ dựa của thực dân Pháp. Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc, sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản". Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh để tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Quảng Châu - Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản được triệu tập dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Bác Hồ. Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn ái Quốc khởi thảo. Đó là cương lĩnh và điều lệ đầu tiên của Đảng...Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác- Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước. O day ban phai phan biet duoc cau hoi thanh 2 phan do la : tinh hinh phong trao cach mang nuoc ta truoc va sau khi DCS duoc thanh lap
  2. Dang cong san ra doi cung giong nhu ban di tren con duong va viec ban buoc cong truong la buoc re de ban buoc sang mot moi truong hoan toan khac . DCSVN cung vay tuy nhien thoi gian de lap ra dang cong san do la mot qua trinh lau dai ma ta khong the khong ke dan vai tro lânh dao cua Nguyen Ai Quoc Truoc khi co DCSVN thanh lap o nuoc ta da dien ra mot so phong trao cach mang tieu bieu nhu :Cac cuoc cai cach cua Phan Boi Chau ,Phan Chau Trinh, roi phong trao dau tranh cua giai cap cong nhan ...Cac phong trao nay da day len long yeu nuoc nong nan cua nhan dan ta .Tuy nhien tat ca deu bi dap tat, that bai boi khong co duong loi lanh dao dung dan , quan diem chinh tri ro rang DCSVN ngay tu khi moi ra doi da xac dinh con duong dung dan cho ca dan toc ta( dieu nay ban chung minh trong cuong linh ching tri cua nguyen ai quoc).Vd nhu muc dich cua cuoc cach mang nay la gi ? Luc luong tham gia cuoc cach mang la ai ?.... Ngay moi ra doi DCSVN da lanh dao nhan dan ta trong cao trao 30-31 va gianh duoc nhung thang loi nhat dinh. Ro rang khi co dang thanh lap da chuyen cach mang nuoc ta tu su mo mam ve duong loi chinh tri den chan troi tuoi sang cua chu nghia mac-lenin Chung ta nho lai la truoc khi DCSVN ra doi da co cac to chuc cung dung len lanh dao nhan dan ta dung len dau tranh nhu :An nam cong san dang , Dong duong cong san dang ,Dong duong cong sanlien doan.Mot ting trang chung do la gay nen su chia re thieu doan ket trong nhan dan , " lam yeu suc doan ket cua nhan dan" .Ngay 3/2/1930 DCSVN ra doi da cham dut tinh trâng thieu thong nhat do tu day ca nhan dan ta duoi su lanh dao thong nhat cua đang tao thanh 1 khoi suc manh toan dan dap tan moi am muu cua ke thu ,du suc song troi voi bon chung tong tat cac cac tinh huong. Dac biet DCSVn ra doi la cho dua vung chac cho giai cap cong nhan - giai cap nam ngon co lanh dao cach mang ,tung buoc truong thanh , ren luyen trong dau tranh truoc kia khi chu co dang nuoc ta bi co lap voi ban be cach mang the gioi thi gio day nho co dang cach mang nuoc ta tro thanh 1bo phan cua cach mang the gioi.nyhung kho khan cua cach mang duoc chia se , giup do .Day la mot trong nhung dieu quan trong giup cho cach mang viet nam di den thang loi cuoi cung . Tom lai DCSVN ra doi la mot tat yeu cua lich su ,no the hien cach mang nuoc ta da va dang tung buoc truong thanh ,giai cap cong nhan viet nam du kha nang de lanh dao cach mang Gio thi ban da thay buoc ngoat chua Trong bai ban can phai lam them rat nhieu su kien co lien quan .Bai viet cua minh chi ho tro no 1phan thoi Chuc ban lam bai tot " Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng" Đảng cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tham gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước
  3. phát triển nhảy vọt trong tiến trình tiến hóa của dân tộc Việt Nam, được mở đầu bằng thắng lợi cách mạng tháng tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước tiên tiến đã tìm được con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam và xu thế của thời đại. Người đã tiếp thu và phát triển học thuyết Mác - Lênin về cách mạng thuộc địa, xây dựng hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đúng đắn nhằm dẫn đường cho dân tộc ta tiến lên trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Ngay từ ngày mới thành lập: "Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong".
nguon tai.lieu . vn