Xem mẫu

 1. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH ð ch b t ñ u t quán cà phê (Ngu n lưu tr : http://www.baohiem.pro.vn/Ins_News_Article.asp?CatID=61&ID=606) N u có d p ghé ñ n tòa nhà tr s c a Lloyd’s hôm nay, t i London (Anh), khách tham quan s có d p chiêm ngư ng quy n nh t ký t năm 1912, trưng bày trong t kính, ñư c m t i trang ghi l i s ki n con tàu huy n tho i Titanic b ñ m. ðó th c s là m t m c l ch s bi hùng c a Lloyd’s, khi ph i chi tr ñ n ñ ng b ng cu i cùng cho th m h a, và l i b t ñ u vươn lên t hoang tàn thành m t th trư ng b o hi m l n nh t th gi i như ngày nay. Edward Lloyd (1648-1713), là m t thuy n trư ng v hưu, cùng gia ñình chuy n v London và m quán cà phê Lloyd vào năm 1680 t i ph Tower. Cu i năm 1691, Edward Lloyd chuy n v nhà s 16 ph Lombard, ngay t i trung tâm c a gi i kinh doanh. T t c b t ñ u t quán cà phê Vào th k 16-17, London như m t trung tâm thương m i. T i th i ñi m ñó r t ít doanh nhân t i London có văn phòng riêng. H thư ng ti n hành kinh doanh t i S giao d ch. Tuy nhiên các tin t c và thông tin l i ñư c thu th p t i các quán cà phê. Quán cà phê Lloyd chuyên v các thông tin liên quan ñ n v n t i bi n. Nh có uy tín b i các thông tin r t tin c y v ho t ñ ng hàng h i có ñư c t các khách hàng và b n bè, là các thuy n trư ng, thương nhân và ch tàu, quán cà phê Lloyd’s ñã tr thành ñ a ñi m n i ti ng v d ch v b o hi m hàng h i. Các thương nhân, ch tàu, nhà b o hi m, ñã ch n quán cà phê Lloyd’s ñ g p g , tìm hi u thông tin và làm th t c b o hi m cho các con tàu và hàng hóa c a mình. Trư c ñó, các ho t ñ ng d ch v b o hi m hàng h i t i London di n ra khá l n x n cho ñ n khi quán cà phê c a Edward Lloyd phát tri n nó thành m t sàn giao d ch chính th c cho các thương nhân và nhà b o hi m kinh doanh s r i ro. Năm 1696, Lloyd quy t ñ nh ñáp ng nhu c u v thông tin c a khách hàng b ng vi c xu t b n t báo ra 3 s m t tu n có tên là “Lloyd’s News”, cung c p các thông tin ng n g n v s ki n các nư c, chi n tranh, các v x án, hành quy t, và ho t ñ ng c a ngh vi n. Tuy nhiên báo không có s nh n m nh ñ c bi t v các thông tin hàng h i. “Lloyd’s News” ñ t ng t ñình b n t i s 76, ra ngày 23/2/1697, khi ñăng m t thông tin không chính xác do nhà in t ý ñưa vào. Ngư i ta yêu c u Lloyd ñăng tin c i chính s báo sau. Nhưng Lloyd tuyên b s không ra báo n a. Trư c khi m t, Edward Lloyd ñã k p bàn giao vi c kinh doanh quán cà phê cho William Newton, trư ng nhóm b i bàn, và t ch c l cư i cho con gái Handy v i Newton. Ch 18 tháng sau, tu i 21, Handy ñã tr thành qu ph và cô cũng không m t nhi u th i gian ñ tìm ñư c ngư i ch ng m i là Samuel 1 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 2. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH Sheppard, là ch c a m t c a hàng, n m dư i quán cà phê Lloyd’s. H nh phúc không kéo dài, Handy m t vào năm 1720. S ki n này ñ ng th i cũng ch m d t vi c kinh doanh c a gia ñình Lloyd t i quán cà phê. Sau khi Samuel Sheppard m t vào năm 1727, quán cà phê ñư c chuy n v tay ngư i ch c a ông là Elizabeth và ngư i ch ng là Thomas Jemson. Chính Jemson ñã xu t b n t báo “Lloyd’s List” vào năm 1734. T báo này, khác v i t “Lloyd’s News”, chuyên cung c p các thông tin liên quan ñ n v n t i hàng h i, m t d u hi u kh i ñ u cho s ra ñ i c a Lloyd’s sau này. Sau khi Jemson m t ñư c 8 năm, ho t ñ ng kinh doanh c a quán cà phê b t ñ u ñi xu ng. ði u này ñã d n ñ n vi c m t ngư i b i bàn, Thomas Fielding, ra ñi và m m t quán m i t i s 5 ngõ Pope’s Head, vào ngày 21/3/1769, g i là quán cà phê Tân Lloyd, m t tu n sau t báo Tân “Lloyd’s List” ñư c phát hành. Trong nhi u năm c hai quán cà phê Lloyd và hai t báo Lloyd’s List cùng t n t i. Tuy nhiên quán cà phê Tân Lloyd n i ti ng hơn vì Hi p h i Lloyd’s, do nh ng ngư i b o hi m thư ng t t p t i quán cà phê Lloyd l p ra, ñóng tr s t i ñây. Năm 1771, 79 nhà thanh toán b o hi m và môi gi i quy t ñ nh ñóng góp m i ngư i 100 b ng ñ xây tr s m i. Lloyd’s không còn là quán cà phê n a mà tr thành tr s ñăng ký c a nh ng ngư i thanh toán b o hi m. Ngày 7/3/1774, các thành viên c a Lloyd’s chuy n v S giao d ch Hoàng gia. T 1928- 1958, Lloyd’s chuy n tr s v ph Leadenhall và ngay t 8/4/1958 ñ n nay Lloyd’s ñóng tr s t i ph Lime, London. Lloyd’s là ai? Lloyd’s không ph i là m t công ty b o hi m mà là m t th trư ng b o hi m v i các thành viên c a mình, bao g m c pháp nhân và th nhân. Các thành viên c a Lloyd’s (hay còn g i là ngư i cung c p v n) th c hi n giao d ch b o hi m thông qua 66 nghi p ñoàn. Các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m c a nghi p ñoàn do các ñ i lý ñ m nhi m. Ngoài ra, còn có 168 công ty môi gi i b o hi m ñư c Lloyd’s ch ng nh n. Trong s ñó có nhi u công ty chuyên sâu v t ng lĩnh v c. Ngoài lĩnh v c hàng h i truy n th ng, các ho t ñ ng c a Lloyd’s hi n ñã vươn sang h u h t các lĩnh v c khác như hàng không, thiên tai, tai n n ngh nghi p, ñ ng l c. Các công ty hàng ñ u th gi i trong các lĩnh v c s n xu t ôtô, dư c ph m, hàng không, ngân hàng, ñi n t , ch t o hi n ñ u là khách hàng c a Lloyd’s. V i t ng giá tr tài s n hơn 35 t USD, hàng năm Lloyd’s nh n b o hi m v i t ng s giá tr c a h p ñ ng lên ñ n hơn 25 t USD. 2 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 3. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH Lloyd’s còn s h u m t h th ng máy tính hi n ñ i x lý hàng tri u h p ñ ng b o hi m m i năm. Thông qua trang web c a Lloyd, các nhà môi gi i b o hi m và chuyên môn trên toàn th gi i có th thu th p ñư c các thông tin v giá tr c a h p ñ ng b o hi m mà Lloyd có th thanh toán. Khi nói ñ n Lloyd’s, không th không nh c ñ n chi c chuông Lutine, n ng 106 pao (kho ng 48kg) và có ñư ng kính 18 inch (45,72cm), g n li n v i l ch s c a Lloyd’s. Chi c chuông này l n ñ u tiên ñư c treo trên tàu khu tr c La Lutine (Tiên n ) c a Pháp, ñã b ñ m ngoài b bi n Hà Lan khi ñang v n chuy n các th i vàng b c v i t ng giá tr kho ng 1 tri u b ng Anh th i ñó, ñư c tìm th y vào năm 1859. Chi c chuông này, sau ñó ñã ñư c treo t i phòng thanh toán b o hi m c a Lloyd’s S giao d ch Hoàng gia, s vang lên m i khi nh n ñư c thông tin v các con tàu không c p c ng theo ñúng l ch trình. Các nhà b o hi m, trong trư ng h p này s yêu c u các nhà môi gi i tái b o hi m m t ph n r i ro d a trên kh năng con tàu có th b ñ m. Khi ñã có các thông tin ñáng tin c y v vi c con tàu b ñ m, ti ng chuông s thông báo cho m i ngư i có liên quan bi t v s ki n này. Chuông Lutine ñã liên t c ñư c treo t i S giao d ch Hoàng gia t 1890 - 1928, ph Leadenhall t 1928-1958, ph Lime 1958 -1986 và t i tòa nhà hi n nay c a Lloyd’s t 1986. Ngày nay, chuông Lutine không còn vang lên m i khi tàu c p c ng ch m mà ch vào nh ng d p nghi l long tr ng. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p ñ c bi t ngo i l , ti ng chuông v n vang lên, ch ng h n như trư ng h p v kh ng b 11 tháng 09 năm 2001 t i M hay v n tàu con thoi Challenger. Lloyd’s ngày nay Ngày nay, Lloyd’s ñã tr thành th trư ng b o hi m l n nh t th gi i, nhưng v n duy trì m i liên h v i quá kh khiêm t n c a mình, t a l c trong m t tòa cao c b ng kính và kim lo i có hình dáng gi ng bình pha cà phê. Lloyd’s có th b o hi m h u như m i th . Ch ng h n, ngư i m u Petra Morgan tr m i năm 86.000 USD ñ b o hi m b ng c c a mình. Trong trư ng h p n u b ng c b t n thương ho c bi n d ng, d n ñ n vi c ph i ch m d t s nghi p, cô s ñư c b i thư ng 16 tri u USD. Kho ng 40.000 ngư i ñã b o hi m ngôi nhà c a mình kh i b ma ám; 250.000 ngư i khác b o hi m trư ng h p b ngư i tuy t ho c ngư i kh ng l t n công và 60.000 ngư i b o hi m trong trư ng h p b bi n thành ma cà r ng ho c ma sói. Lloyd’s còn b o hi m các căn c quân s c a M nư c ngoài trư c nguy cơ b kh ng b t n công. Tuy nhiên, Lloyd’s ch b o hi m các tòa nhà, không b o hi m trang thi t b quân s và nhân m ng, ñ ng th i cũng không b o hi m các cu c t n công b ng ch t ñ c hóa h c ho c bom nguyên t . 3 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 4. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH V i s ki n 11 tháng 9 t i M , Lloyd’s ñã ph i thanh toán t ng c ng g n 3 t USD b o hi m cho th m h a này. Trong th p k 80 Lloyd’s ñã ph i thanh toán kho ng 12 t USD cho các thi t h i gây ra b i các tr n bão, ñ ng ñ t và nh ng cái ch t liên quan ñ n ch t amiăng. M t s kho n thanh toán ñã suýt nh n chìm Lloyd’s như v n giàn khoan t i Bi n B c và v d u tràn Exxon Valdez. L ch s c a b o hi m hàng h i (Ngu n lưu tr : http://www.baoviet.com.vn/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=354&catId=110&lang=VN) Trư c l i nhu n mà ngành thương m i hàng h i mang l i cũng như m c ñ và s lư ng r i ro ph i ng phó, các ch tàu, các nhà buôn bán, nh ng ngư i v n t i luôn luôn tìm ki m nh ng hình th c b o ñ m an toàn cho quy n l i c a mình. ð u tiên là vào kho ng th k th 5 trư c Công nguyên ngư i ta ñã tìm cách gi m nh t n th t toàn b m t lô hàng b ng cách san nh lô hàng c a mình ra làm nhi u chuy n hàng. ðây là cách phân tán r i ro, t n th t và có th coi ñó là hình th c nguyên khai c a b o hi m. Sau ñó ñ ñ i phó v i nh ng t n th t n ng n thì hình th c “cho vay m o hi m” ñã xu t hi n theo ñó trong trư ng h p x y ra t n th t ñ i v i hàng hoá trong quá trình v n chuy n, ngư i vay s ñư c mi n không ph i tr kho n ti n vay c v n l n lãi. Ngư c l i h s ph i tr m t lãi su t r t cao khi hàng hoá ñ n b n an toàn, như v y có th hi u lãi su t cao này là hình th c sơ khai c a phí b o hi m. Song s v t n th t x y ra ngày càng nhi u làm cho các nhà kinh doanh cho vay v n cũng lâm vào th nguy hi m và thay th nó là hình th c b o hi m ra ñ i. Vào th k XIV, Floren, Genoa nư c Ý, ñã xu t hi n các h p ñ ng b o hi m hàng h i ñ u tiên mà theo ñó m t ngư i b o hi m cam k t v i ngư i ñư c b o hi m s b i thư ng nh ng thi t h i v tài s n mà ngư i ñư c b o hi m ph i gánh ch u khi có thi t h i x y ra trên bi n, ñ ng th i v i vi c nh n m t kho n phí. H p ñ ng b o hi m c xưa nh t mà ngư i ta tìm th y có ghi ngày 22/04/1329 hi n còn ñư c lưu gi t i Floren. Sau ñó cùng v i vi c phát hi n ra n ð dương và tìm ra Châu M , ngành hàng h i nói chung và b o hi m hàng h i nói riêng ñã phát tri n r t nhanh. V cơ s pháp lý thì có th coi chi u d Barcelona năm 1435 là văn b n pháp lu t ñ u tiên trong ngành b o hi m. Sau ñó là s c l nh c a Philippe de Bourgogne năm 1458, nh ng s c l nh c a Brugos năm 1537, Fiville năm 1552 và Amsterdam năm 1558. Ngoài ra còn có s c l nh c a Ph n Lan năm 1563 liên quan ñ n h p ñ ng b o hi m hàng hoá. Tuy nhiên, ph i ñ n th k XVI - XVII cùng v i s ra ñ i c a phương th c s n xu t TBCN thì ho t ñ ng b o hi m m i phát tri n r ng rãi và ngày càng ñi sâu vào nhi u lĩnh v c c a ñ i s ng kinh t – xã h i . 4 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 5. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH M ñư ng cho s phát tri n này là lu t 1601 c a Anh th i N hoàng Elisabeth, sau ñó là Ch d 1681 c a Pháp do Colbert biên so n và Vua Louis XIV ban hành , ñó là nh ng ñ o lu t m ñư ng cho lĩnh v c b o hi m hàng h i. ð n th k XVII, nư c Anh ñã chi m v trí hàng ñ u trong buôn bán và hàng h i qu c t v i Luân ðôn là trung tâm ph n th nh nh t. Tàu c a các nư c ñi t Châu Á, Châu Âu, Châu M , Châu Phi ñ u v c p b n hai b sông Thame c a thành ph Luân ðôn. Các ti m cà phê là nơi g p g c a các nhà buôn, ch ngân hàng, ngư i chuyên ch , ngư i b o hi m … ñ giao d ch, trao ñ i tin t c, bàn lu n tr c ti p v i nhau. Edward Lloyd’s là m t thuy n trư ng v hưu b t ñ u m quán cà phê ph Great Tower Luân ðôn vào kho ng năm 1692. Các các nhà buôn, ch ngân hàng, ngư i chuyên ch , ngư i b o hi m…thư ng ñ n ñó ñ trao ñ i các thông tin v các con t u vi n dương, v hàng hóa chuyên ch trên tàu, v s an toàn và tinh hình tai n n c a các chuy n tàu…. Ngoài vi c qu n lý quán cà phê, năm 1696 Edward Lloyd’s còn cho ra m t t báo t ng h p các tình hình tàu bè và các v n ñ khác nh m cung c p thông tin cho các khách hàng c a ông. Tuy nhiên vi c làm chính c a ông v n là cung c p ñ a ñi m ñ khách hàng ñ n giao d ch b o hi m, h i h p. Sau khi Edward Lloyd’s qua ñ i ngư i ta th y r ng c n ph i có m t nơi tương t như v y ñ các nhà khai thác b o hi m hàng h i t p trung ñ n giao d ch b o hi m và năm 1770, “Society of Lloyd’s” v i tư cách là m t t ch c t nguy n ñã thành l p và thu x p m t ñ a ñi m Pope’s Head Alley cho các thành viên c a h . Sau ñó t ch c này r i ñ a ñi m ñ n trung tâm h i ñoái c a Hoàng gia và ñó ñ n năm 1828 thì r i ñ n toà nhà riêng c a h t i ph Leaden Hall. T ch c này ho t ñ ng v i tư cách là t ch c tư nhân ñ n năm 1871 thì h p nh t l i theo lu t Qu c h i và tr thành H i ñ ng Lloyd’s và sau này ñã tr thành nơi giao d ch kinh doanh b o hi m và hãng b o hi m l n nh t th gi i. Sau b o hi m hàng h i là s xu t hi n c a b o hi m ho ho n, ñánh d u b ng v cháy th m kh c Luân ðôn nư c Anh ngày 2/9/1666 h y di t 13.000 căn nhà trong ñó có hơn 100 nhà th trong 4 ngày ñ l i m t s thi t h i quá l n không th c u tr ñư c. Sau ñó nh ng nhà kinh doanh nư c Anh ñã nghĩ ra vi c c ng ñ ng chia s r i ro ho ho n b ng cách ñ ng ra thành l p nh ng Công ty b o hi m ho ho n như : " Fire Office" (năm 1667), "Friendly Society" (năm 1684), "Hand and Hand" (năm 1696), "Lom Bard House" (năm 1704) ... Lúc ñó Công ty b o hi m Lloyds ñã ra ñ i nhưng ch ho t ñ ng trong lĩnh v c hàng h i. Mãi t i th k XX m i chuy n sang ho t ñ ng c lĩnh v c n i ñ a và tái b o hi m. Nư c Pháp do nh hư ng c a v h a ho n Luân ðôn, nên năm 1786 công ty b o hi m h a ho n ñ u tiên m i ñư c thành l p ñó là “Company L'assurance Centree L'incendie” và “Company Royade” (năm 1788). S ki n ñáng ñư c lưu truy n th i gian này và trong l ch s b o hi m là công trình toán h c c a Pascal v "Hình h c c a r i ro " (Lageometric Du Hasard) năm 1654 ñã ñưa ñ n toán h c xác su t. ðó là 5 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 6. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH cơ s th ng kê xác su t ph c v cho ho t ñ ng b o hi m và ngày nay v n ñư c coi là k thu t cơ b n c a ngành b o hi m. Còn Vi t Nam, b o hi m xu t hi n t bao gi ? Không có tài li u nào ch ng minh m t cách chính xác mà ch ph ng ñoán vào năm 1880 có các H i b o hi m ngo i qu c như H i b o hi m Anh, Pháp, Th y sĩ, Hoa kỳ... ñã ñ ý ñ n ðông Dương. Các H i b o hi m ngo i qu c ñ i di n t i Vi t Nam b i các Công ty thương m i l n, ngoài vi c buôn bán, các Công ty này m thêm m t Tr s ñ làm ñ i di n b o hi m. Vào năm 1926, Chi nhánh ñ u tiên là c a Công ty Franco- Asietique. ð n năm 1929 m i có Công ty Vi t Nam ñ t tr s t i Sài Gòn, ñó là Vi t Nam B o hi m Công ty, nhưng ch ho t ñ ng v b o hi m xe ô tô. T năm 1952 v sau, ho t ñ ng b o hi m m i ñư c m r ng dư i nh ng hình th c phong phú v i s ho t ñ ng c a nhi u Công ty b o hi m trong nư c và ngo i qu c. Mi n B c, ngày 15/01/1965 Công ty B o hi m Vi t Nam (g i t t là B o Vi t) m i chính th c ñi vào ho t ñ ng. Trong nh ng năm ñ u, B o Vi t ch ti n hành các nghi p v v hàng h i như b o hi m hàng hóa xu t nh p kh u, b o hi m tàu vi n dương…. Phan Ti n Nguyên (sưu t m) L ch s phát tri n c a d ch v b o hi m nhân th (Ngu n lưu tr : http://www.baoviet.com.vn/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=369&catId=110&lang=VN) Con ngư i cùng các th ch chính tr t ng t n t i trong l ch s luôn ñ t nhi m v h n ch r i ro lên hàng ñ u. D ch v b o hi m ra ñ i ch ng qua ch ñ làm nhi m v h n ch r i ro y. Trung Hoa cách ñây hơn 5.000 năm, b o hi m ñư c xem là bi n pháp ngăn ng a n n cư p bi n. Lúc b y gi b n cư p bi n hoành hành kh p nơi; do v y ñ h n ch r i ro, khi ra khơi ngư i ta thư ng b trí cho nhi u tàu chia nhau ch kèm m t ph n hàng hóa c a m t chi c tàu khác, phòng khi có m t chi c tàu b b n cư p bi n t n công thì ph n hàng còn l i ch trên nh ng chi c tàu kia không b cư p. Cách nay g n 4,500 năm, m t nơi khác là ñ qu c Babylon c , các thương nhân thư ng ph i du thương (buôn bán nh ng nơi xa) khá nhi u, và h ñã ñ i phó v i các r i ro b ng cách ñem ti n cho ngư i khác vay. Khi vi c v n chuy n hàng hóa ñã hoàn t t m t cách an toàn, các thương nhân này s b t ngư i vay ti n hoàn tr kho n vay, kèm theo ñó là ti n l i. Vào năm 2100 trư c Công Nguyên, ñ o lu t Hammurabi ra ñ i ñã ñ t ho t ñ ng cho vay c a các doanh nhân vào khuôn kh pháp lu t. ð o lu t này ñã chính th hóa các khái ni m “bottomry” (ch vi c mư n ti n trên cơ s l y tàu làm b o ñ m) và “respondentia” (ch hàng hóa v n chuy n b ng ñư ng th y). Các khái ni m này ñã ñ t n n móng cho th c hi n các h p ñ ng 6 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 7. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b o hi m hàng h i. Các h p ñ ng lo i này g m 3 y u t : kho n vay căn c vào giá tr tàu, hàng hóa hay cư c v n chuy n; lãi su t; kho n ph thu cho các trư ng h p m t mát có th x y ra. Trên th c t , khi tham gia h p ñ ng b o hi m, ch tàu là ngư i ñư c b o hi m còn ch cho vay là ngư i ñánh giá r i ro. B o hi m nhân th xu t hi n ñ qu c La Mã c ñ i không lâu sau ñó. T i ñây ngư i ta ñã l p nên các h i mai táng ñ lo chi phí tang ma cho các thành viên, ngoài ra h i cũng h tr tài chính cho thân nhân ngư i ch t. Kho ng năm 450 sau Công Nguyên, ñ qu c La Mã s p ñ d n ñ n vi c h u h t các khái ni m c a b o hi m nhân th b lãng quên. Tuy nhiên các m t, tính ch t c a nó thì v n không h thay ñ i trong su t th i Trung C , nh t là ñ i v i các phư ng h i th công và thương nghi p. Các phư ng h i này ñã l p nên nhi u hình th c b o hi m thành viên ñ bù ñ p thi t h i các v h a ho n, lũ l t, tr m cư p; ngoài ra còn có b o hi m thương t t, t vong và th m chí là b o hi m tù ng c (b o hi m cho trư ng h p ngư i mua b o hi m ph i vào tù). Trong su t th i phong ki n, các ngành du l ch và m u d ch ngày càng suy y u và không còn th nh ñ t như trư c, do v y các hình th c b o hi m sơ khai cũng b mai m t. Tuy nhiên trong kho ng th i gian t th k 14 ñ n th k 16 các ngành giao thông, thương nghi p và c d ch v b o hi m ñã phát tri n tr l i. D ch v b o hi m n ð b t ngu n t b kinh Veda c a nư c này. ðơn c là trư ng h p c a t p ñoàn b o hi m nhân th Yogakshema, m t Công ty tr c thu c t ng h i liên hi p b o hi m n ð . Tên c a Công ty này ñư c l y t trong kinh Rig Veda. C m t Yogakshema cho th y n ð vào kho ng năm 1000 trư c Công Nguyên, hình th c “b o hi m c ng ñ ng” ñã phát tri n r t th nh hành và ngư i Aryan khi ñó cũng ñã tham gia r t nhi u vào hình th c b o hi m này. Tương t v i ñ qu c La Mã c ñ i, trong giai ño n truy n bá ñ o Ph t ngư i n ð ñã l p nên nhi u h i mai táng ñ h tr cho các gia ñình xây c t nhà c a ñ ng th i che ch , ñùm b c các góa ph và tr nh . D ch v b o hi m ngày nay Sau Cách M ng ánh sáng (Glorious Revolution) năm 1688, Châu Âu ch có Vương Qu c Anh công nh n tính pháp lý c a b o hi m nhân th . Nh v y mà trong su t 3 th p k sau Cách M ng ánh sáng, Anh d ch v này ñã phát tri n r t m nh m . Hình th c b o hi m mà chúng ta th y ngày nay có ngu n g c t th k 17. Khi ñó Anh t ng có m t nơi g i là Lloyd’s of London, nơi mà v sau ngư i ta bi t t i v i cái tên Nhà hàng Cà phê Lloyd’s (Lloyd’s Coffee House). Các thương nhân, ch tàu và các nhà th u b o hi m khi ñó hay t t p nhà hàng này ñ bàn công chuy n làm ăn và ti n hành các h p ñ ng buôn bán. M c dù ñư c s d ng như m t công c h n ch r i ro, d ch v b o hi m nhân th v n b cu n vào trò ñ ñen v n ñư c xem là b n năng c a t ng l p ti u tư s n Anh ñang phát tri n r t m nh m lúc b y gi . Khi ñó n n cá cư c lan tràn kh p nơi. Th m chí n u ñ c báo th y tin có m t nhân v t ti ng tăm nào ñ y ñang 7 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 8. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b b nh n ng s p ch t, ngư i ta li n ph ng ñoán ngày ch t c a nhân v t này, sau ñó ñ v Nhà hàng Cà phê Lloyd’s ñ ñ t cư c cho ngày ch t y. ð th hi n s ph n ñ i ñ i v i trò cá cư c này, vào năm 1679 ñã có 79 nhà th u b o hi m quy t ñ nh ly khai ra kh i Nhà hàng Cà phê Lloyd’s. Hai năm sau h chung tay l p nên “Nhà hàng Cà phê Lloyd’s m i”, nơi ñư c công chúng bi t ñ n v i cái tên “Lloyd’s chân chính”. ð n năm 1774, Qu c h i Anh ra s c l nh c m t ch c, tham gia cá cư c trên ngày ch t c a con ngư i, t ñó v n n n này m i ch m d t. B o hi m có m t M Ngành công nghi p b o hi m c a Hoa Kỳ ñư c xây d ng trên mô hình b o hi m Anh. Vào năm 1735, Công ty b o hi m ñ u tiên c a Hoa Kỳ ñã ra ñ i Charleston, th ph bang South Carolina. Vào năm 1759, H i ngh Giáo h i Trư ng lão Philadelphia ñã quy t ñ nh b o tr cho t p ñoàn b o hi m nhân th ñ u tiên c a Hoa Kỳ. T p ñoàn này ho t ñ ng vì l i ích c a các m c sư và tín ñ . Ngày 22/5/1761, t p ñoàn này ñã ký k t ñư c h p ñ ng b o hi m nhân th ñ u tiên v i công chúng M . M c d u v y, mãi ñ n 80 năm sau (t c là sau năm 1840) d ch v b o hi m nhân th M m i th t s c t cánh. Chìa khóa d n ñ n thành công chính là nh các Công ty b o hi m ñã h n ch ñư c nh ng s ch ng ñ i t các nhóm tôn giáo. Năm 1835, New York ñã x y ra m t v h a ho n ñ y tai ti ng. V h a ho n này khi n ngư i dân ñây lưu tâm nhi u hơn ñ n nhu c u ph i có ngu n d tr ñ bù ñ p cho nh ng thi t h i nghiêm tr ng không th lư ng trư c. Hai năm sau, Massachusetts tr thành bang ñ u tiên M s d ng lu t pháp bu c các Công ty ph i t tích lũy ngu n d tr này. V cháy l n Chicago vào năm 1871 càng nh n m nh sâu s c m t th c t : n u h a ho n bùng lên nh ng thành ph ñông dân, m c ñ thi t h i s vô cùng to l n. Hình th c b o hi m trách nhi m công c ng xu t hi n trong nh ng năm 1880 và cùng v i phát minh ra xe ô tô, hình th c b o hi m này ñã ñư c công chúng ñón nh n và ngày càng th hi n ñư c t m quan tr ng. Trong su t quá trình công nghi p hóa, d ch v b o hi m ñã có r t nhi u bư c phát tri n. Năm 1897, chính ph Anh thông qua “ð o lu t b i thư ng cho ngư i lao ñ ng” (Workmen’s Compensation Act). ð o lu t này bu c các Công ty ph i ñóng b o hi m tai n n lao ñ ng cho nhân viên. Trong th k 19, ngư i ta ñã l p ra r t nhi u h i ñoàn có trách nhi m b o hi m nhân m ng và s c kh e cho h i viên. Bên c nh ñó cũng có m t s h i kín ch cung c p d ch v b o hi m l phí th p cho nh ng ai là h i viên c a h . Ngày nay các h i kín này v n c ti p t c b o hi m cho h i viên; ñi u này di n ra tương t h u h t các t ch c c a ngư i lao ñ ng. Có nhi u ch s d ng lao ñ ng còn lo luôn m t lúc nhi u h p ñ ng b o hi m nhân th và s c kh e cho nhân viên. Các h p ñ ng này không ch ñơn thu n 8 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 9. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b o hi m nhân th mà còn ñ m b o quy n l i cho nhân viên khi h b b nh, b tai n n hay v hưu. Trong các h p ñ ng này thư ng nhân viên ch ph i tr m t ph n phí b o hi m. M c dù ngành công nghi p b o hi m c a Hoa Kỳ b nh hư ng sâu s c b i Vương Qu c Anh, th trư ng b o hi m c a nư c này l i phát tri n theo chi u hư ng có ph n khác v i Anh. Lãnh th ñ t nư c r ng l n, s phân b ña d ng v m t ñ a lý cùng khát v ng ñ c l p mãnh li t c a ngư i M chính là nh ng nguyên nhân góp ph n t o nên s khác bi t này. Khi M chuy n mình t m t thu c ñ a xa b c a Anh tr thành m t th l c ñ c l p và t m t nư c nông nghi p thành nư c công nghi p phát tri n, ngành kinh doanh b o hi m c a nư c này cũng phát tri n m nh theo hư ng t m t vài Công ty ban ñ u tr thành m t ngành công nghi p quy mô l n. Tóm l i có th nói ngành b o hi m M ñã phát tri n r t tinh vi, s n sinh ra nhi u lo i m ng lư i ph c v và ña d ng hóa d ch v ñ phát tri n hài hòa v i m t qu c gia ñang ngày càng ph c t p. Ph m Th M Tiên - BVNT Mi n Nam (Theo tài li u nư c ngoài) L CH S RA ð I VÀ PHÁT TRI N C A B O HI M L ch s ra ñ i và phát tri n b o hi m trên th gi i B o hi m xu t hi n như là m t phương cách x lý r i ro, t n th t mà con ngư i ph i ñ i phó hàng ngày trong ñ i s ng sinh ho t s n xu t c a mình. Cách x lý ñó d a trên ý ni m "c ng ñ ng hóa r i ro, hi m h a". L ch s b o hi m th gi i cho th y ý ni m c ng ñ ng hóa nói trên ñã hình thành t xa xưa, m c dù, còn hình th c bi u hi n r t thô sơ. - H Ai c p - 4.500 năm TCN. Các văn b n tìm th y cho bi t các ngư i th ñ o ñá ñã bi t thành l p "qu tương tr " ñ giúp ñ n n nhân c a các v tai n n. - Trung Qu c - 4.000 năm TCN. Ngư i ta cho r ng th i kỳ này các nhà lái buôn Trung Qu c ñã bi t h p tác t ch c chuyên ch tài s n c a m i ngư i phân tán trên nhi u thuy n khác nhau. Cách làm như v y, giúp cho m i ngư i tránh vi c ph i gánh ch u t n th t toàn b s hàng c a mình. ðây chính là cách làm "không nên ñ tr ng vào m t gi " và cũng chính là "phân tán trư c r i ro", "c ng ñ ng hóa trư c nh ng r i ro". - Babylone - 1.700 năm TCN và Athènes - 500 TCN. Xu t hi n m t h th ng cho vay v i lãi xu t r t cao ñ mua và v n chuy n hàng hóa. N u hàng hóa b m t mát, hư h i (do b t kh kháng), ngư i vay không ph i hoàn tr kho n ti n ñã vay. H th ng này sau này còn ñư c g i là "cho vay m o hi m l n". 9 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 10. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH - Rhodes - 916 năm TCN. Hoàng ñ x Rhodes ñã ban hành lu t ñ b o v các thương gia có hàng hóa b t n th t vì l i ích chung c a hành trình. Các ch hàng và ch tàu ñư c hư ng l i trên các t n th t ñó ph i cùng gánh ch u. Th ch này ngày nay v n còn và ñư c g i là "Quy t c t n th t chung" - Roma. T n t i m t h th ng cho vay (n ng lãi) ñư c g i là "cho vay M o hi m l n". S cho vay trong các trư ng h p m o hi m l n ñã sinh ra s l m d ng, do ñó nó b Nhà th c m b ng m t s c l nh vào năm 1237. Chính s c m ñoán này làm cho các ch Ngân hàng cho vay (không n ng lãi) mà có th ch c ch n thu l i ñư c s ti n ñã cho vay. T ñó, d n d n hình thành và ñưa vào s d ng m t h th ng m i và ñó là cơ s sinh ra b o hi m hàng h i. Các nhóm nhà buôn ch p nh n ñư c ñ m b o giá tr c a con tàu và hàng hóa chuyên ch nh vào vi c tr m t kho n ti n quy ñ nh. Cu i cùng vào th k 14, th a thu n b o hi m hàng h i ñ u tiên ra ñ i. - Italy - 1347. B n h p ñ ng b o hi m c nh t còn lưu gi ñ n ngày nay ñư c phát hành t i Gênes. Pháp, còn gi ñư c m t b n h p ñ ng phát hành t năm 1437 cũng b i các nhà b o hi m Genois. - H i b o hi m ñ u tiên ra ñ i vào năm 1424 Gênes-Italie cho v n chuy n ñư ng bi n (và ñư ng b ) - Anh qu c-1600. N Hoàng Anh qu c cho phép các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñư c th c hi n trong th i gian 90 năm. Năm 1720, các nhà b o hi m LLoyd's ra ñ i và sau ñó 60 năm, h n m gi 90% r i ro hàng h i trên th gi i. - Anh qu c -1666. X y ra m t ñám cháy l n thiêu h y 13.000 tòa nhà Luân ñôn làm n y sinh nhu c u b o hi m h a ho n: 6 công ty b o hi m h a ho n ra ñ i sau ñó (1667). B o hi m h a ho n d n d n lan sang các nư c châu Âu khác (Pháp: 1686) - B o hi m nhân th ra ñ i khá s m sau b o hi m hàng h i nhưng do thi u cơ s khoa h c nên b c m ñoán b i Nhà th . ð n th k th 17, Ferma, Pascal và sau ñó Bernoulli khai sinh và phát tri n xác su t th ng kê toán. Cơ s khoa h c c a b o hi m ñã hình thành. Công ty b o hi m nhân th ra ñ i ñ u tiên Anh vào năm 1762. - Cu i th k 19, ñ u th k 20, b o hi m phát tri n ñ ñ m b o cho hàng lo t các r i ro m i: b nh, ô tô, hàng không... Ngày nay, b o hi m tr thành m t ho t ñ ng quan tr ng trong n n kinh t - xã h i và hơn n a là ñ ng l c thúc ñ y n n kinh t - xã h i phát tri n m nh m . B o hi m v i nhi u lo i hình ña d ng, phong phú ñã thâm nh p vào m i lĩnh v c c a cu c s ng, tr thành m t nhu c u không th thi u c a con ngư i. Doanh s b o hi m và phí b o hi m bình quân ñ u ngư i không ng ng tăng lên chi m v trí quan tr ng trong GDP c a nhi u qu c gia trên th gi i. 10 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 11. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH L ch s ra ñ i và phát tri n c a B o hi m Vi t Nam L ch s ra ñ i và phát tri n b o hi m Vi t Nam có th khái quát qua 3 giai ño n chính: - Giai ño n trư c 1975; - Giai ño n t sau 30/4/1975 ñ n trư c 18/12/1993; - Giai ño n t 18/12/1993 ñ n nay. a. Giai ño n tr ơc năm 1975 a.1. Tình hình ho t ñ ng b o hi m mi n Nam trư c 30/4/1975 Trư c 1975, ho t ñ ng kinh doanh b o hi m khá phát tri n mi n Nam. Tình hình này có th th y qua m t s m t như sau:  S lư ng công ty: trên 52 công ty (trong nư c, nư c ngoài). Các công ty trong nư c ñư c thành l p dư i hình th c H i Vô danh và H i tương h . Các công ty nư c ngoài thành l p Vi t Nam dư i hình th c công ty chi nhánh. H u h t các công ty ñ u ñ t tr s chính Sàigòn, trung tâm kinh t c a mi n Nam lúc b y gi . M ng lư i trung gian b o hi m ñư c s d ng ph bi n (môi gi i, ð i lý b o hi m) ñ bán b o hi m trên ph m vi toàn mi n Nam.  V nghi p v : Các công ty th c hi n các lo i nghi p v ña d ng như: - B o hi m h a tai; - B o hi m chuyên ch ; - B o hi m xe t ñ ng; - B o hi m sinh m ng; - B o hi m tai n n lao ñ ng; - B o hi m khác...  V t ch c ngh nghi p: Các công ty b o hi m có Hi p h i Ngh nghi p c a mình nh m th c hi n các ch c năng v n có như thông tin, tư v n, ñào t o, t o môi trư ng h p tác.  Ki m tra nhà nư c do B tài chính qu n lý các ho t ñ ng B o hi m, ki m tra vi c tuân th các văn b n pháp lý (Lu t b o hi m 1965). Ngoài ra còn ph i k ñ n s t n t i c a H i ñ ng tư v n qu c gia b o hi m. a.2. Tình hình ho t ñ ng b o hi m mi n B c trư c 1975 11 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 12. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH  S ra ñ i: T ng công ty B o hi m Vi t Nam (BAOVIET) ra ñ i theo quy t ñ nh c a Th tư ng chính ph ngày 17/12/1964, chính th c ñi vào ho t ñ ng ngày 15/01/1965. BAOVIET là công ty b o hi m Nhà nư c duy nh t ñ i di n cho ngành b o hi m Vi t Nam.  Ho t ñ ng: Trong th i gian ñ u t ngày thành l p ñ n trư c 1975, do n m trong ñi u ki n t n t i m t cu c chi n tranh gi i phóng dân t c, ho t ñ ng c a BAOVIET mi n B c chưa phát tri n. V i 2 chi nhánh Hà n i và H i phòng, BAOVIET th c hi n ch y u nghi p v b o hi m hàng hóa v n chuy n, tuy nhiên tái l i cho Trung qu c, B c Tri u tiên và Ba lan v i t l khá cao. b. Giai ño n t sau 30/4/1975 ñ n trư c ngày 18/12/1993 Sau khi gi i phóng mi n Nam, vi c qu c h u hóa các công ty b o hi m cũ c a mi n Nam ñã d n ñ n thành l p công ty b o hi m và tái b o hi m Vi t Nam (BAVINA). BAVINA ti p t c th c hi n trách nhi m c a các công ty cũ v i Ngư i ñư c b o hi m mu n ti p t c H p ñ ng b o hi m. ð i v i công ty b o hi m nư c ngoài, BAVINA có trách nhi m thanh toán và ñòi n theo ñúng th a thu n trên h p ñ ng. Năm 1976, sau khi th ng nh t ñ t nư c v m t nhà nư c, BAVINA ñư c chuy n thành chi nhánh c a Công ty b o hi m Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh (g i t t là BAOVIET/HCM). Như v y k t 1976 ñ n 1993, BAOVIET là công ty b o hi m duy nh t c a nhà nư c ho t ñ ng kinh doanh b o hi m Vi t Nam theo ch ñ h ch toán h ch toán kinh t th ng nh t toàn ngành (1980) - BAOVIET tr c thu c B tài chính có ch c năng giúp B tài chính th ng nh t qu n lý công tác b o hi m nhà nư c và tr c ti p ti n hành nghi p v b o hi m trong c nư c. Trong th i gian này, BAOVIET ñã nghiên c u tri n khai nhi u lo i hình nghi p v m i, ñ i n i l n ñ i ngo i, ti n ñ n t cân ñ i thu chi ngo i t (1986) và ñư c nâng c p lên thành t ng công ty có chi nhánh kh p các ñ a phương trên c nư c (năm 1993: 53). Ngoài nhi m v chính là ti n hành ho t ñ ng kinh doanh b o hi m trong nư c và nư c ngoài, BAOVIET còn làm ñ i lý giám ñ nh, b i thư ng cho nhi u nư c trên th gi i và không ng ng nâng cao uy tín trên trư ng qu c t . H ng năm BAOVIET ñã ñ m b o cho các r i ro sau: 1. Hàng hóa xu t nh p kh u: 23,5% kim ng ch nh p và kho ng 3,8% kim ng ch xu t. 2. Tàu bi n, tàu sông, tàu cá; 3. Xe ô tô; 4. Máy bay; 5. V t nuôi, cây tr ng; 12 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 13. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH 6. Tài s n (trong BH cháy, xây l p); 7. Con ngư i (trong BHTNHS, TN hành khách, TN lao ñ ng...); 8. Trách nhi m (trong ñơn B o hi m Workmen...). Sau g n 30 năm ho t ñ ng, BAOVIET l n m nh th hi n qua s lư ng nghi p v và doanh thu b o hi m ngày càng tăng, cơ s v t ch t ñ s , lư ng cán b và nhân viên hùng h u và ñư c ñào t o chính quy trong và ngoài nư c, ñóng vai trò th c s quan tr ng trong nhi u ho t ñ ng kinh t xã h i. c. Giai ño n sau 18/12/93 Ngày 18/12/93, trư c nhu c u c n thi t ph i ñ i m i nh m ñáp ng yêu c u c a m t n n kinh t ñang chuy n sang cơ ch th trư ng, Chính ph ñã ban hành Ngh ñ nh 100/CP quy ñ nh v ho t ñ ng kinh doanh b o hi m. V i quy ñ nh này, th ñ c quy n nhà nư c c a BAOVIET ñã ñư c phá v , các t ch c b o hi m theo nhi u hình th c pháp lý khác nhau thu c nhi u thành ph n kinh t có th tham gia th c hi n các nghi p v b o hi m Vi t nam. m t s doanh nghi p b o hi m m i ñã ra ñ i như: VINARE, BAOMINH, PVIC (Doanh nghi p nhà nư c), BAOLONG, PJICO...(Công ty c ph n) Các liên doanh b o hi m và môi gi i b o hi m gi a các công ty trong nư c và nư c ngoài ñang trong quá trình hình thành và b t ñ u ñi vào ho t ñ ng (INCHIBROK, VIA,...). Các văn phòng ñ i di n c a các t ch c b o hi m ngo i qu c ñư c m c a nh m ti n ñ n ñ u tư tr c ti p vào Vi t Nam... S t n t i c a nhi u doanh nghi p b o hi m ñã t o ra ñ ng l c c nh tranh, t o ñi u ki n ñ cho các m ng lư i phân ph i s n ph m b o hi m như các chi nhánh, các ñ i lý và môi gi i b o hi m ra ñ i m t cách r ng kh p. Ngư i ñư c b o hi m ñã có th l a ch n cho mình doanh nghi p b o hi m ph c v t t nh t thay vì ch có m t doanh nghi p b o hi m như trư c ñây. Trong giai ño n n y, nhi u nghi p v b o hi m m i ñư c nghiên c u ñưa vào áp d ng như: b o hi m tín d ng tr góp, b o hi m nhân th v i hai chương trình cho ngư i l n và cho tr em... Các nghi p v cũ ñư c nghiên c u m r ng ph m vi b o hi m, hoàn thi n các ñi u kho n, quy t c và cách th c t ch c th c hi n nh m ñáp ng t t hơn cho nhu c u ñang gia tăng r t m nh c a n n kinh t . Các nghi p v b o hi m hi n ñang ñư c th c hi n Vi t nam hi n nay có th khái quát m t s lo i như sau: • B o hi m hàng hóa xu t nh p kh u, v n chuy n n i ñ a; • B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s ch tàu; • B o hi m các công trình thăm dò và khai thác d u khí; • B o hi m cháy và các r i ro ñ c bi t; 13 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 14. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH • B o hi m xây d ng và l p ñ t; • B o hi m k thu t, ñ v máy móc; • B o hi m v n chuy n ti n; • B o hi m trách nhi n ñ i v i ngư i th ba; • B o hi m trách nhi m s n ph m; • B o hi m thân máy bay và trách nhi m c a các hãng hàng không; • B o hi m xe cơ gi i; • B o hi m hi m tàu ñánh cá; • B o hi m v t nuôi và cây tr ng; • Các lo i b o hi m tai n n con ngư i như: B o hi m tai n n con ngư i 24h/24h, B o hi m tai n n thân th h c sinh, B o hi m tai n n hành khách, B o hi m tai n n du khách...; • B o hi m sinh m ng cá nhân; • B o hi m chi phí n m vi n và ph u thu t; • B o hi m tín d ng tr góp; • B o hi m nhân th . M t khác, thông qua h p tác trên th trư ng trong nư c, các doanh nghi p b o hi m Vi t nam ñã nâng m c gi l i c a th trư ng trong nư c lên m t m c ñáng k (tương x ng v i m c tăng s v n ñ u tư cho ho t ñ ng kinh doanh b o hi m trong nư c) Công tác ki m tra nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng b o hi m ñư c tăng cư ng và có nhi u thay ñ i ñáng k . T ch ñ ng nh t qu n lý nhà nư c v i qu n lý kinh doanh trư c ñây, b ph n qu n lý nhà nư c v ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñã ñư c thành l p ( thu c B tài chính ). ðén nay, ho t ñ ng qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñã d n ñ nh hình, ñi vào n n p. C th là: • Bư c ñ u ñã xây d ng ñư c h th ng văn b n qu n lý, v a t o ñi u ki n cho th trư ng phát tri n ñúng hư ng, v a ñ m b o s ki m tra giám sát c a Nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng n y, b o v quy n l i chính ñáng c a ngư i tham gia b o hi m. ðã hình thành h th ng n i dung qu n lý thích h p v i các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m. Vi c qu n lý n y ñư c th c hi n tương ñ i toàn di n, t c p gi y phép, quy ñ nh n i dung nghi p v và ñ a bàn ho t ñ ng ñ n ñăng ký nghi p v kinh doanh, ch p hành các quy ñ nh quy 14 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 15. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH t c, ñi u kho n và bi u phí, ñăng ký ñ i lý và chi tr hoa h ng, trích l p các qu d phòng và quy ñ nh v gi i h n kh năng thanh toán... • D th o lu t kinh doanh b o hi m ñang t ng bư c hoàn thi n ñ trình Qu c h i trong th i gian t i. Tuy nhiên, hi n nay th trư ng b o hi m Vi t nam v n còn thi u m t hi p h i ngh nghi p c a các doanh nghi p b o hi m trong nư c nh m t o ra m t môi trư ng c nh tranh và phát tri n lành m nh. Hi p h i s là nơi t p h p các doanh nghi p b o hi m t o ra ti ng nói chung ñ có th th ng nh t v i nhà nư c, ñi u ch nh các m i quan h gi a các doanh nghi p v i nhau ñ cùng phát tri n. T s v ng m nh c a các doanh nghi p b o hi m trong nư c s m ra kh năng phát tri n thêm các lo i hình doanh nghi p khác, ñ c bi t là các công ty 100% v n nư c ngoài ho c chi nhánh c a các công ty b o hi m nư c ngoài. M t khác, c n thi t ph i ki n toàn môi trư ng pháp lý hơn n a, nh t là ph i s m cho ra ñ i B lu t kinh doanh b o hi m nhưng trư c m t v n ph i ti n hành t m th i b sung s a ñ i các văn b n pháp quy hi n hành, ph i c ng c và phát tri n cơ quan qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m, ñ s c qu n lý t t th trư ng b o hi m trong tương lai. Nguy n Ti n Hùng – Giáo trình B o Hi m ð i Cương – Trư ng ð i h c Tài chính – K toán TP.HCM, năm 1996. 15 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
nguon tai.lieu . vn