Xem mẫu

  1. Môn : L ch s (Ti t 20) Tên bài d y : CHI N TH NG CHI LĂNG I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c sinh bi t thu t l i di n bi n tr n Chi Lăng 2. K năng : Hi u ý nghĩa quy t nh c a tr n Chi Lăng i v i th ng l i c a kh i nghĩa Lam Sơn. 3. Thái :C m ph c s thông minh, sáng t o trong cách ánh gi c c a ông cha ta qua tr n Chi Lăng. II. CHU N B : - Giáo viên : Phóng to hình trong SGK - Phi u h c t p cho h c sinh - H c sinh : Sinh ho t theo nhóm - Sưu t m tài li u v Lê L i III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : - Vua quan nhà Tr n gi a th k XIV s ng th - 3 h c sinh tr l i
  2. nào ? Nêu 1 vài ví d v l i s ng c a h - H c sinh khác nh n xét, b sung thêm - Cu c s ng c a nhân dân vào th i kỳ này ra rao ? - T i sao nhà H không ch ng n i quân xâm lư c ? II. Bài m i : A. Gi i thi u bài : B. Bài m i : - Nhân dân ta luôn luôn có m t truy n th ng yêu nư c và không ch u áp b c c a ngo i xâm. Nh thông minh và mưu lư c vì th m t l n n a chúng ta l i chi n th ng. Hôm nay cô trò chúng ta s tìm hi u tinh th n ó qua bài - H c sinh l ng nghe, Ho t ng 1 “Chi n th ng Chi Lăng”. theo dõi k b i c nh - Làm vi c c l p d n n tr n chi n. - Giáo viên trình bày b i c nh d n n tr n Chi Lăng : Cu i năm 1406, quân Minh xâm lư c nư c ta. Nhà H không oàn k t ư c toàn dân nên cu c kháng chi n th t b i (1407). Dư i cách ô h c a nhà Minh, nhi u cu c kh i nghĩa c a nhân dân ta ã n ra, tiêu bi u là cu c kh i nghĩa Lam Sơn do Lê L i kh i xư ng - Năm 1418 t vùng núi Lam Sơn (Thanh Hoá) cu c kh i nghĩa Lam Sơn ngày càng lan
  3. r ng ra c nư c. Năm 1426, quân Minh b quân kh i nghĩa bao vây, ông Quán (Thăng Long) Vương Thông, tư ng ch huy - Làm vi c c l p h c quân Minh ho ng s m t m t xin hoà, m t sinh c các thông tin khác bí m t sai ngư i v nư c xin quân c u trong bài th y ư c vi n Liên Thăng ch huy 10 v n quân kéo vào khung c nh c a i Chi nư c ta theo ư ng L ng Sơn Ho t ng 2 Lăng - Giáo viên hư ng d n h c sinh quan sát - H c sinh tr l i, nh n “Lư c tr n Chi Lăng” xét, b sung - Giáo viên t câu h i cho c l p + Lê L i là ngư i như th nào ? + Lê L i ã t ch c cu c kh i nghĩa như th nào ? i di n nhóm : + Tr n ánh Chi Lăng (L ng Sơn ngày nay) là m t trong nh ng tr n ánh quan tr ng như th Nhóm 1 : Khi quân nào ? Minh n c a i Chi Lăng k binh ta ra + Nêu m t s a hình i Chi Lăng Ho t ng 3 nghênh chi n r i quay - Th o lu n nhóm - Giáo viên chia l p thành 4 u gi v thua nh nhóm th o lu n thu t l i ư c tr n Chi Li u Thăng cùng ám Lăng k binh vào i Nhóm 1 : Khi quân Minh n trư c i Chi Nhóm 2 : K binh ham Lăng, k binh ta ã hành ng như th nào ? u i nên b xa hàng Nhóm 2 : K binh c a nhà Minh ã ph n ng v n quân b phía sau th nào trư c hành ng c a quân ta ? ang lũ lư t ch y Nhóm 3 : Hai bên sư n
  4. Nhóm 3 : K binh c a nhà Minh ã thua tr n ra núi, nh ng chùm tên và sao ? nh ng mũi lao phóng t i - Li u Thăng b gi t Nhóm 4 : Quân b theo sau cũng b ph c binh c a ta t 2 bên sư n núi, lòng khe xông ra t n công - 1 h c sinh d a vào có ý ki n ã nêu thu t l i di n bi n - Làm vi c c l p - Nh n xét, b sung i n k t lu n trong Nhóm 4 : B binh nhà Minh thua tr n như th SGK nào ? - Giáo viên nêu câu h i, c l p th o lu n n m ư c tài tham lư c c a quân ta và k t Ho t ng 4 qu , ý nghĩa c a tr n ánh + Trong tr n Chi Lăng nghĩa quân Lam Sơn ã th hi n s thông minh như th nào ? + Sau tr n Chi Lăng, thái c a quân Minh ra sao ? - Giáo viên ch t ý. Trong tr n Chi Lăng, nghĩa - H c sinh c l p trao quân Lam Sơn ã th hi n s thông minh và i phát bi u ý ki n tài quân s ki t ??, bi t d a vào a hình theo ý : Tr n Chi Lăng
  5. bày binh b tr n d ch có ư ng vào i mà ã p tan mưu c u không có ư ng ra khi n chúng ib i vi n cho ông Quan c a nhà Minh - Quân - Theo em chi n th ng Chi Lăng có ý nghĩa Minh ph i u hàng rút như th nào i v i l ch s dân t c ta ? v nư c. Nư c ta hoàn toàn c l p Lê L i lên ngôi hoàng m u th i H u Lê. - H c sinh gi i thi u theo t , nhóm, cá nhân III. C ng c : - Giáo viên t ch c cho h c sinh gi i thi u v nh ng tài li u ã sưu t m ư c v anh hùng Lê L i - Giáo viên tuyên dương nh ng h c sinh có bài sưu t m t t, ng viên các h c sinh khác c g ng, nh c h c sinh góp chung tư li u ã tìm ư c cùng nhau tìm hi u IV. D n dò : - V nhà h c bài - Chu n b bài sau : Nhà h u Lê và vi c qu n lý t nư c.
nguon tai.lieu . vn