Xem mẫu

Lesson18-The Power System After we have arrived at the destination of engine outfitting, we are now facing another arduous journey - electricity outfitting. But before we start, the conceptual difference has to be made clear between heavy current engineering (or power engineering )and light current engineering. The former is concerned primarily with the generation and transportation as well as the utilization of electrical power, while the latter covers such aspects as electronics, telephone, radio, control, monitoring and the like. Both of these engineering are widely involved on board the ship. The further the shipbuilding industry develops, the more widely electricity will be used. To give you a vivid illustration, we can well say that power system is the blood vessels and nerve cells of a ship. For a marine power system, both direct current (DC) and alternating current (AC)will be adopted, and the system consists of power station, network and electric load. There are two kinds of power stations on board, i. e. the main power station and the emergency power station. The main power station is equipped with main generating sets and stand-by generating sets. With some types of vessels, a harbour generator is to be provided. No matter what their functions are, all the aforesaid generating sets are of diesel engine prime mover. Besides, the emergency power station possesses an independent distribution system of its own. Should the main power station break down and should accordingly the power supply fail, the emergency power station would start automatically to ensure the power supply for important electrical users onboard. As a supplemental means, battery units to Fig. 18.1 2-main switchboard; 3-emergency main switchboard; 7-distribution box; 9-contral console; l 1-control box; 14-pump be provided to serve as the temporary emergency power supply, which will also go into action automatically to satisfy the most primary users such as illumination of some major passages either when the emergency power station is not yet in operation or when both the main and emergency power stations fail to supply power. Main switchboard and emergency switchboard are to be provided respectively in the main power station and the emergency power station so that the working conditions of generating sets will be controlled and monitored and the electrical energy produced will be properly distributed to various users onboard. Either the main switchboard or the emergency switchboard is a comprehensive electrical equipment, which is composed of such different systems as control, protection, adjustment, measurement, distribution and signal. The functions of the aforementioned systems are as follows: (1)Necessary measurement for such parameters as the voltage, current, insulation and frequency of the main generating set and its network. (2)Adjustment of such parameters as voltage and frequency so as to guarantee the quality of power supply. (3) Operation under different working conditions of generating sets, e. g. generation, power supply, parallel of generators, load transfer, etc. (4) Power supply is to be cut off automatically to protect generators from damage when a generator or the network breaks down due to overload, short circuit, reverse power or under voltage. (5)To receive electrical energy from generators and supply the network with the energy via the distribution switch. (6) Indication of the working conditions of generators and the network by signals. Normally speaking, main and emergency switchboards are to be of protection type or of drip-proof type, and to be vertically installed in the vicinity of the main generating set and emergency generating set. Main switchboard is capable of supplying electrical power directly for some primary electrical users, and supplying the rest of the users with electricity through a distribution panel or box. Apart from what has been stated, power supply can also be obtained through a shore electricity box when a vessel is in harbour. New Words and Expressions 1. power system hệ thống điện 2. destination n .nơi đến 3. arduous a.khó` khăn gian khổ,gay go 4 . start v .khởi đầu 5. conceptual a .có tính khái niệm 6. heavy current điện nặng 7. light current điện nhẹ 8. generation n .phát điện 9. transportation n vận chuyển 10. electrical power năng lượng điện 11. electronics n . điện tử 12. monitor v.nghe và ghi giám sát 13. illustration n.minh họa,thuyết minh sinh động 14. well adv.một cách hoàn toàn có ly 15. blood vessel mạch máu 16. nerve cell tế bào não 17. direct current (D. C. ) dòng một chiều 18. alternating current (A. C. )dòng xoay chiều 19. power station trạm điện 20 . network n.mạng lưới 21. electric load tải điện 22. main power station trạm điện chính 23 emergency power station trạm điện ứng cấp 24. generating set máy phát 25. main generating set máy phát chính 26. stand-by n.dự phòng 27. stand-by generating set máy phát dự phòng 28 . harbour generator máy phát khi tàu đỗ bến 29. prime mover động lực đầutiên,nguồn năng lượng 30. distribution n .phân bố 31. distribution system n hệ thống phân bố. 32. power supply cung cấp điện 33. electrical user hộ dùng điện 34. battery unit tố accu 35. temporary emergency power supply cung cấp điện ứng cấp tạm thời 36. illumination n .chiếu sáng 37. passage n. lối qua lại 38. main switchboard bảng điện chính 39. emergency switchboard bảng điện ứng cấp 40 . distribute v .phân bố 41. signal n .tín hiệu 42. parameter n.thông số 43. voltage n. điện áp 44. current n .cường độ dòng 45. insulation n.cách điện 46. frequency n.tần số 47. operation n .khai thác 48. parallel of generators mắc song song các máy phát 49. load transfer truyền tải 50. overload n. v quá tải 51. short circuit chập mạch 52. reverse power đảo điện 53. under voltage dưới điện áp 54. distribution switch cầu dao phân phối 55. protection type loại bảo vệ 56. drip-proof type loại chịu được nước nhỏ giọt 57. distribution panel panen phân phối 58. distribution box hộp phân phối 59. shore electricity box hộp điện bờ 60.comprehensive bao hàm toàn diện Verb Phrases and Collocations 1. arrive in (at) đi tới 2. be concerned with đề cập tới 3. of one`s own của chính nó 4. as a supplemental means như một phương tiện phụ 5. go into action bắt đầu hành động 6. be in operation trong khi khai thác 7. fail to + v.không thực hiện được 8. in the vicinity of ở bên,trong vùng phụ cận của …. BÀI 18-HỆ THỐNG ĐIỆN Sau khi chúng ta đã tới điểm đến của trang bị máy tàu,bây giờ chúng ta đối diện với một cuộc hành trinh khác đầy cam go, đó là trang bị điện. Nhưng trước khi khởi hành,chúng ta cần làm rõ sự khác nhau về quan niệm giữa điện nặng và điện nhẹ.Loại trên chủ yếu đề cập tới việc phát điện và truyền tải cũng như sửdụng năng lượng điện trong khi loại dưới bao trùm những lãnh vực như điện tử, điện thoại,radio,kiểm tra,giám sát…Cả hai loại đều được áp dụng rộng rãi trên tàu. Công nghiệp đóng tàu càng phát triển, điện càng được áp dụng rộng rãi. Để giúp cho các bạn có một minh họa sinh động,chúng ta hoàn toàn có lý khi nói rằng hệ thống điện là mạch máu và tế bào não của một con tàu.Với hệ thống điện trên tàu,cả hai loại , điện một chiều DC và điện xoay chiều AC đều được chấp nhận ,và hệ thống gồm trạm điện,mạng lưới và tải điện. Có hai loại trạm điện trên tàu, đó là trạm điện chính và trạm điện ứng cấp.Trạm điện chính được trang bị các máy phát điện chính và máy phát dự phòngg.Với một số loại tàu có trang bị máy phát cho tàu dùng khi cập cảng.Dù nhiệm vụ của chúng ra sao,tất cả các máy phát nói trên đều có động cơ dẫn động là diesel. Ngoài ra,trạm máy phát ứng cấp có riêng một hệ thống phân phối độc lập.Giả sư trạm điện chính bị hỏng và do đó bị mất điện,trạm điện ứng cấp sẽ tự động khởi động , đảm bảo cung cấp điện cho những hộ dùng điện quan trọng trên tàu.Như là một phương tiện bổ xung,các tổ accu sẽ được sử dụng như là nguồn cung cấp điện ứng cấp tạm thời,accu cũng đi vào hoạt động tự động để thỏa mãn các hộ quan trọng nhất như chiế usáng một số lối đi chủ chốt hay khi trạm phát điện ứng cấp hãy còn chưa hoạt động hay khi cả hai trạm chính và trạm ứng cấp không cấp được điện. Bảng điện chính và bảng điện ứng cấp cũng lần lượt được đặt tại trạm phát chính và trạm ứng cấp sao cho điều kiện làm việc của các máy phát sẽ được kiểm tra và giám sát và năng lượng điệ nsản xuất ra sẽ được phân bố chính xác cho các hộ khác nhau trên tàu. Cả bảng điện chính lẫn bảng điện ứng cấp đều là trang bị điện toàn diện ,bao gồm những hệ thống khác nhau như kiểm tra,bảo vệ , điều chỉnh, đo đạc,phân phối và phát tín hiệu.Nhiệm vụ của các hệ thống nói trên lả như sau (1) Đo đạc cần thiết những thông số như điện áp,cường độ dòng,cách điện và tần số của tổ máy phát chính và mạng lưới. (2) Điều chỉnh những thông số như điện áp và tần số sao cho đảm bảo chất lượng việc cung cấp điện. (3)Khai thác đìêu hành dưới các điều kiện khác nhau của máy phát,ví dụ :phát điện,cấp điện, đấu song song các máy phát,truyền tải… (4)Việc cấp điện được cắt tự động để bảo vệ các máy phát khỏi hư hỏng khi máy phát hay mạng lưới bị sự cố do quá tải,ngắn mạch , đảo chiều điện hay thấp áp. (5) Có các tín hiệu chỉ thị điều kiện làm việc của máy phát và mạng lưới. Nói chung,bảng điện chính và bảng điện sự cố đều thuộc loại được bảo vệ hay loại chịu được nước nhỏ giọt ,và được đặt thẳng đứng gần với máy phát chính và máy phát ứng cấp.Bảng điện chính có thể cung cấp trực tiếp điện cho một số hộ dùng điện loại một và cung cấp cho các hộ còn lại thông qua một panen phân phối hay một hộp điện.Ngoài những điều đã nói, điện còn có thể được cấ pthông qua hộp điện trên bờ khi tàu cập cảng ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn