Xem mẫu

Lesson 4 Hull Construction(1) A ship is something like a grand mansion floating on water and with a number of "floors" called decks. Among them is the upper deck that is the upmost continuous deck from bow to stern. Another continuous deck under the upper deck is referred to as the lower deck. Above the upper deck there are also a few other decks. They are the compass deck on which navigating instruments are arranged, the navigation deck where the wheelhouse is situated, the boat deck on which life-boats are fixed, and the accommodation deck where the living quarters for passengers and crew are located. In virtue of the characteristics of hull construction, the construction above the upper deck is usually called superstructure while that under the upper deck is defined as main hull. Fig. 4. 1 Hull construction For the purpose of reasonable arrangement and full utilization of the inside space, hull is not only cut into some tiers by different decks, but separated into various sorts of compartments, spaces and cabins as well by "walls" called bulkheads. The number of bulkheads depends upon seakeeping performances and service requirements, with a minimum of three to four transversal bulkheads in the main hull. Main hull, by its different positions, will be separated into bow section, midship section and stern section. As usual, each section consists of bottom, side, deck and bulkhead and so on. Up till now, we have offered you a general description concerning the formation of hull. However, if you want to learn more of the hull construction, then you must go into the details of primary structures of hull. One of the basic structures in hull construction is the shell structure which ensures vessel floatability. It is the water-tight shell structure that is subjected to different external forces, such as the total longitudinal bend, water pressure, wave impact, squeeze of blocks of ice, etc. Fig 4.2 Deck’name In the shell structure, each shell plating has its own designation. For example, the plating located at the ship bottom is called bottom plates, among which are keel plates that are a series of plating sited at the centreline of hull. Bilge plates denote the plating at the bending areas from bottom to side. And the plating distributed at both sides is termed as side plates.Among them are top side plates that are in connection with the upper deck Shell plating stands external forces of different magnitude in the light of its various situations. Accordingly, the thickness of plates will vary with the force to be subjected and there`s no doubt that, at some key zones, local strengthening is inevitable. New Words and Expressions 1. hull construction kết cấu thân tàu 2. upper deck boong trên 3. continuous deck boong liên tục 4 . bow n mũi tàu 5. stern n .đuôi tàu 6. lower deck boong dưới 7. compass deck boong la bàn 8. navigating instrument dụng cụ đạo hàng,dụng cụ dẫn đường 9. arrange v.bố trí 10. navigation deck boong điều khiển,boong lái 11. wheelhousen .buồng lái 12. boat deck boong xuồng 13. life-boatn .xuồng cứu sinh 14. accommodation deck boong ở 15. the living quarters khu vực ở 16. characteristics đặc tính 17. superstructure n .thượng tầng 18. main hull thân vỏ chính 19. spacen .khoảng không 20. tiern.tầng 21. cabinn cabin 22. transversal bulkhead vách ngang 23. section n.khúc,đoạn 24. bow section khu vực mũi 25. midship section khu vực giữa tàu 26. stern section khu vực đuôi 27. bottom n .đáy tàu 28. side n mạn tàu 29. formation n kết cấu 30. shell n.vỏ bao 31. structure n .cấu trúc 32. shell structure cấu trúc vỏ bao 33. the total longitudinal bend uốn dọc tổng hợp 34. wave impact va đập sóng 35. squeezen. v.nén,xiết 36. shell plating tấm vỏ 37. designation n tên ,thứ bậc. 38. bottom plate tấm đáy 39. keel plate tấm sống chính 40. bilge plate tấm hông 41. side plate tấm mạn 42. top side plate tấm đỉnh mạn 43. stand v .chịu đựng 44. magnitude n.độ lớn,to nhỏ 45. thickness n.chiều dầy 46. local strengthening gia cường cục bộ 47. inevitable a .không thể tránh khỏi Verb Phrases and Collocations 1. something like khoảng,độ (something like 100 đồng -khoảng độ 100 đồng) 2. in (by)virtue of bởi vì 3. be defined as được xác định như 4. be cut into được chia thành 5. not only ...but... as well không những ... mà còn 6. be separated into được phân chia thành 7. various sorts of các loại khác nhau 8. depend on (upon) phụ thuộc vào 9. as usual thông thường 10. up till now cho tới nay 11. go into details đi vào xét chi tiết 12. be subjected to phải chịu là 13. a series of một loạt 14. be distributed at được phân bố 15. be termed as được gọi là 16. in connection with có liên quan với 17. in the light of dưới ánh sáng ... 18. vary with biến đổi theo BÀI 4 -KẾT CẤ U THÂN TÀU Con tàu cũng giống như một tòa lâu đài to lớn nổi trên mặt nước với một số sàn gọi là boong tàu.Trong số đó boong trên là boong nằm trên cùng chạy liên tục từ mũi tới đuôi.Trong số các boong liên tục nằm dưới boong trên có boong dưới.Trên boong trên cũng có một số boong khác .Đó là boong la bàn trên đó có đặt các thiết bị dẫn đường,boong xuồng ,trên đó có xuồng cứu sinh,boong ở nơi có các khu vực ở cho hành khách và thuyền viên.Vì đặc tính của kết cấu vỏ tàu,kết cấu nằm trên boong trên thường được gọi là thượng tầng trong khi những phần nằm dưới boong trên gọi là thân vỏ chính Hình 4.1 kết cấu thân tàu Nhằm bố trí hợp lý và sử dụng đầy đủ khoảng không gian bên trong, thân tàu không những được cắt ra thành từng tầng bởi các boong mà còn được phân cách thành hàng loạt các phòng,các không gian và ca bin bởi các bức tường mà ta gọi là vách ngăn.Số lượng của vách phụ thuộc vào đặc tính hàng hải và yêu cầu sử dụng ,với tối thiểu là ba cho tới bốn vách ngang trong thân vỏ chính.Thân vỏ chính,tùy theo vị trí khác nhau,được chia thành khu vực mũi,khu vực sườn giữa và đuôi tàu .Thông thường mỗi một khu vực gồm đáy,mạn,boong và vách... Cho tới nay,chúng tôi đã giới thiệu với các bạn mô tả chung về kết cấu thân tàu.Tuy nhiên,nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về kết cấu thân tàu,vậy các bạn phải đi vào chi tiết những cấu trúc chủ yếu của thân tàu.Một trong những cấu trúc cơ bản của kết cấu thân tàu là vỏ tàu ,nó đảm bảo cho tàu có sức nổi.Đó chính là kết cấu vỏ kín nước là đối tượng chịu các ngoại lực khác nhau như sự uốn dọc tổng quát,áp lực nước,va đập sóng,sự nén xiết của các khối băng...Trong kết cấu vỏ,mỗi tấm vỏ đều có một tên riêng .Ví như ,tấm nằm dưới đáy tàu thì gọi là tấm đáy,trong đó tấm sống chính là một loạt các tấm nằm ngay đường dọc tâm tàu .Tấm hông là những tấm nằm trong khu vực uốn cong từ đáy chuyển sang mạn.Và tấm phân bố cả hai bên được gọi là tấm mạn,Trong đó có tấm đỉnh mạn tiếp giáp với boong trên.Tấm vỏ chịu ngoại lực với các mức độ khác nhau tại các vị trí khác nhau.Do đó,chiều dày của các tấm sẽ thay đổi tùy theo lựcchịu đựng và không còn nghi ngờ gì nữa,ở một số các vủng chủ chốt,việc gia cường cục bộ là điều không thể tránh khỏi ... - tailieumienphi.vn