Xem mẫu

  1. Home SYSTEM Bao gồm những lệnh cho phép thay đổi thiết lập, hiển thị thông tin hệ thống Windows và hệ thống phụ MS-Dos trên Windows. Lệnh Công dụng Lệnh Công dụng APPEND Cho phép các ứng dụng AT Lập lịch để thực hiện tìm kiếm dữ liệu trong các một lệnh tự động nhờ thư mục chỉ định dịch vụ Scheduler. CALL Gọi thi hành một tập lệnh CD Chuyển đổi thư mục hện hành. CHCP Thiết lập ngôn ngữ sử CMD Khởi động một sử kiện dụng cho hệ thống mới của trình biên dịch lệnh. DATE Hiển thị hoặc thiết lập DEBUG Thực hiện bẩy lỗi một ngày hệ thống ứng dụng Dos. DIVICE Tải vào bộ nhớ các trình DEVICEHIGH Tải ác trình điều khiển điều khiển thiết bị thiết bị vào vùng nhớ bậc cao. DOSKEY Gọi ứng dụng Doskey DOSONLY Ngăn chạy một ứng dụng không phải là ứng dụng Dos FCBS Chỉ định số khối điều FILES Chỉ định số tập tin có khiển tập tin được mở... thể truy cập cùng lúc. FORCEDOS Khởi động một ứng dụng GOTO Chuyển đến một vị trí Dos trong tập tin lệnh HELP Hiển thị trợ giúp IF Thực hiện một lệnh
  2. theo điều kiện INSTALL Tải một ứng dụng vào bộ LOADFIX Tải một ứng dụng vào nhớ vùng nhớ phía trên 64KB đầu tiên của vùng nhớ quy ước LOADHIGH Tải một ứng dụng vào MEM Hiển thị về bộ nhớ vùng nhớ bậc cao được cấp phát cho hệ thống con MS-DOS. POPD Khôi phục lại thư mục PUSHD Lưu trữ thư mục hiện hiện tại cho hệ thống Dos tại và chuyển sang thư mục khác. RUNAS Chạy một ứng dụng với SET Hiển thị, thiết lập hoặc bằng quyền của người xóa một biến số môi dùng khác trường. SETVER Thiết lập số phiên bản Ms- SHELL Chạy một trình biên Dos cho các ứng dụng. dịch thay thế TIME Thiết lập hoặc hiển thị giờ VERSION Hiển thị số phiên bản hệ thống của hệ điều hành. Copyright © Trần Quang Hải 2006 - qhaivn@gmail.com
nguon tai.lieu . vn