Xem mẫu

  1. Home DOS PROMPT Bao gồm những lệnh cho phép bạn thực hiện các thao tác để thay đổi giao diện cũng như các thiết lập đối với cửa sổ lệnh Dos Lệnh Công dụng Lệnh Công dụng CLS Xóa màn hình cửa sổ lệnh CMD Khởi động một sự kiện mới của trình biên dịch Dos. COLOR Thiết lập màu nền, màu ECHO Hiển thị một dòng chữ của cửa sổ lệnh thông điệp trên cửa sổ lệnh EXIT Thoát khỏi một sự kiện MORE Tùy biến màn hình của trình biên dịch lệnh xuất dữ liệu trên cửa sổ lệnhz PATH Thiết lập đường dẫn định PAUSE Tạm thời dừng thực hướng cho các tập tin lệnh. hiện các lệnht trong tập tin lệnh PROMPT Thay đổi các thuộc tính REM Thêm dòng chú thích của cửa sổ lệnh trong tập tin lệnh START Khởi động một cửa sổ mới TITLE Thay đổi tiêu đề cửa sổ để thực hiện 1 lệnh lệnh Copyright © Trần Quang Hải 2006 - qhaivn@gmail.com
nguon tai.lieu . vn