Lecture Systems analysis and design with UML (3/e) - Chapter 11: Human-Computer interaction layer design

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This chapter introduces the basic principles and processes of interface design and discusses how to design the interface structure and standards, navigation design, input design, and output design. The chapter also describes the affect of the nonfunctional requirements on designing the human-computer interaction layer.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.47 M, số trang : 41 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ