Lecture Money and banking - Lecture 4: Other forms of payments

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 33 | FileSize: 0.35 M | File type: PDF
of x

Lecture Money and banking - Lecture 4: Other forms of payments. Lecture Money and banking - Lecture 04 introduce a number other forms of payments. The main contents of this lecture include all of the following: Credit card, electronic funds transfer, e-money, stored-value card,.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-money-and-banking-lecture-4-other-forms-of-payments-4c59tq.html

Nội dung


Money and Banking Lecture 04 Review of the Previous Lecture • Money • Characteristics of Money • Liquidity • Payment system • Commodity vs. Fiat Money • Cheques Topics under Discussion • Payment system • Other forms of payments • Future of Money • Measuring Money • Definitions • Monetary Aggregates • Measures of Inflation • Financial Instruments Other Forms of Payments • Debit Cards • Credit Cards • Electronic Funds transfers • Stored Value Cards Other Forms of Payments • Debit Card • The money in your account is used for payments • works like a cheque and there is usually a fee for the transaction ... - tailieumienphi.vn 1044758

Tài liệu liên quan


Xem thêm