Lecture Managerial finance - Chapter 9: Financial options and applications...

  • 16/09/2019 06:26:43
  • 24 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lecture Managerial finance - Chapter 9 provides knowledge of financial options and applications in corporate finance. This chapter presents the following content: What is a financial option? What is the single most important characteristic of an option? Option terminology.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.25 M, số trang : 9

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ