Lecture Managerial finance - Chapter 8: Stocks, stock valuation, and stock market equilibrium

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 8 provides knowledge of stocks, stock valuation, and stock market equilibrium. This chapter presents the following content: Features of common stock, determining common stock values, efficient markets, preferred stock.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.46 M, số trang : 32 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ