Lecture Managerial finance - Chapter 7: Portfolio theory and other asset pricing models

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 7 provides knowledge of portfolio theory and other asset pricing models. This chapter presents the following content: Portfolio theory, capital asset pricing model (CAPM)L: capital market line (CML), security market line (SML).

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.34 M, số trang : 17 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ