Lecture Managerial finance - Chapter 6: Risk, return, and the capital asset pricing model

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 6 provides knowledge of risk, return, and the capital asset pricing model. This chapter presents the following content: Basic return concepts, basic risk concepts, stand-alone risk, portfolio (market) risk, risk and return: CAPM/SML.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.65 M, số trang : 46 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ