Lecture Managerial finance - Chapter 4: Analysis of financial statements

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lecture Managerial finance - Chapter 4: Analysis of financial statements. After studying this chapter you will be able to understand: Ratio analysis, du pont system, effects of improving ratios, limitations of ratio analysis, qualitative factors.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.76 M, số trang : 51

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ