Lecture Managerial finance - Chapter 30: Financial management in not-for-profit businesses

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 30 provides knowledge of financial management in not-for-profit businesses. This chapter presents the following content: For-profit (investor-owned) vs. not-for-profit businesses, goals of the firm.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.32 M, số trang : 17 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ