Lecture Managerial finance - Chapter 28: Advanced issues in cash management...

  • 30/08/2018 05:37:15
  • 36 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 28 provides knowledge of advanced issues in cash management and inventory control. After studying this chapter you will be able to understand: Setting the target cash balance, EOQ model, Baumol model.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : , số trang : 23

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ