Lecture Managerial finance - Chapter 26: Multinational financial management...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 26 provides knowledge of multinational financial management. This topic will describe: Factors that make multinational financial management different, exchange rates and trading, international financial markets, specific features of multinational financial management.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.28 M, số trang : 13

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ