Lecture Managerial finance - Chapter 25: Mergers, LBOs, divestitures, and...

  • 16/09/2019 06:28:06
  • 25 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 25 provides knowledge of mergers, LBOs, divestitures, and holding companies. This topic will describe: Types of mergers; merger analysis; role of investment bankers; LBOs, divestitures, and holding companies.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.31 M, số trang : 15

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ