Lecture Managerial finance - Chapter 24: Bankruptcy, reorganization, and...

  • 16/09/2019 06:27:58
  • 30 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 24 provides knowledge of bankruptcy, reorganization, and liquidation. This chapter presents the following content: Financial distress process, federal bankruptcy law, reorganization, liquidation.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.36 M, số trang : 21

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ