Lecture Managerial finance - Chapter 22: Working capital management

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 22 provides knowledge of working capital management. This chapter presents the following content: Alternative working capital policies; cash, inventory, and A/R management; accounts payable management; short-term financing policies; bank debt and commercial paper.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.44 M, số trang : 20

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ