Lecture Managerial finance - Chapter 2: Time value of money

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lecture Managerial finance - Chapter 2 provides knowledge of time value of money. After studying this chapter, you will know: Future value, present value, rates of return, amortization.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.63 M, số trang : 52 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ