Lecture Managerial finance - Chapter 19: Initial public offerings, investment banking, and financial restructuring

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 19 - Initial public offerings, Investment banking, Financial restructuring. This chapter presents the following content: Initial public offerings, investment banking and regulation, the maturity structure of debt, the risk structure of debt.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.44 M, số trang : 31 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ