Lecture Managerial finance - Chapter 15: Corporate governance

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 15 provides knowledge of corporate governance. This chapter presents the following content: Six potential problems with managerial behavior, corporate governance, corporate governance provisions under a firm’s control, effective boards of directors,...

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.41 M, số trang : 16 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ