Lecture Managerial finance - Chapter 12: Cash flow estimation and risk analysis

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 12 provides knowledge of cash flow estimation and risk analysis. After studying this chapter you will be able to understand: Estimating cash flows: relevant cash flows, working capital treatment, inflation; risk.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.44 M, số trang : 30 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ