Lecture Managerial finance - Chapter 11: The basics of capital budgeting:...

  • 16/09/2019 06:26:58
  • 30 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 11 provides knowledge of the basics of capital budgeting: Evaluating cash flows. This chapter presents the following content: Overview and “vocabulary”, methods: NPV, IRR, MIRR payback, discounted payback.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.65 M, số trang : 46

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ