Lecture Managerial finance - Chapter 10: The cost of capital

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lecture Managerial finance - Chapter 10 provides knowledge of the cost of capital. This chapter presents the following content: Cost of capital components: debt, preferred, common equity; WACC.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.52 M, số trang : 39 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ