Lecture Intermediate accounting (Volume 2, 11th Canadian edition) – Chapter...

  • 24/04/2019 11:30:51
  • 19 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Lecture Intermediate accounting (Volume 2, 11th Canadian edition) – Chapter Appendix 15: Shareholders’ equity. After studying this chapter, you should be able to: Explain how to account for par value and treasury shares, explain how to account for a financial reorganization.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 1.01 M, số trang : 20

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ