Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 22 - Kieso,...

  • 16/09/2019 06:24:46
  • 22 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 22 - Accounting changes and error analysis. In this chapter students will be able to: Identify the two types of accounting changes, describe the accounting for changes in accounting policies, understand how to account for retrospective accounting changes, understand how to account for impracticable changes, describe the accounting for changes in estimates.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 2.26 M, số trang : 70

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ