Lecture Intermediate accounting (IFRS 2nd edition): Chapter 12 - Kieso,...

  • 30/08/2018 05:37:15
  • 46 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 12 - Intangible assets. After completing this chapter you should be able to: Describe the characteristics of intangible assets, identify the costs to include in the initial valuation of intangible assets, explain the procedure for amortizing intangible assets, describe the types of intangible assets.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : , số trang : 73

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ