Lecture Intermediate accounting, (12th Edition): Chapter 21 - Kieso, Weygandt, Warfield

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 22 - Accounting changes and error analysis. Identify the two types of accounting changes, describe the accounting for changes in accounting policies, understand how to account for retrospective accounting changes, understand how to account for impracticable changes, describe the accounting for changes in estimates,...

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.47 M, số trang : 39 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ