Lecture Intermediate accounting, (12th Edition): Chapter 2 - Kieso, Weygandt, Warfield

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 2 - Conceptual framework underlying financial accounting. After studying this chapter, you should be able to: Describe the usefulness of a conceptual framework, describe efforts to construct a conceptual framework, understand the objective of financial reporting, identify the qualitative characteristics of accounting information.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.54 M, số trang : 39 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ