of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney. Chapter 8 - Mathematics of finance: An introduction to basic concepts and calculations. After studying this chapter you will be able to understand and carry out simple interest calculations to determine. Understand and carry out compound interest calculations to determine.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-8-christophe-he0auq.html

Nội dung


Chapter 8 Mathematics of Finance: An Introduction to Basic Concepts and Calculations Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 8-1 Learning Objectives • Understand and carry out simple interest calculations to determine: – accumulated amount – present value – yields – holding period yield • Understand and carry out compound interest calculations to determine: – accumulated amount (future value) – present value – present value of an annuity – accumulated value of an annuity (future value) – effective rate of interest Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-2 Chapter Organisation 8.1 Simple Interest – Simple interest accumulation – Present value – Yields – Holding period yield 8.2 Compound Interest – Compound interest accumulation (future value) – Present value – Present value of an annuity – Accumulated value of an annuity (future value) – Effective rates of interest 8.3 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-3 8.1 Simple Interest • Introduction – Focus is on the mathematical techniques for calculating the cost of borrowing and the return earned on an investment – Table 8.1 defines the symbols of various formulae – Although symbols vary between textbooks, formulae are consistent Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-4 8.1 Simple Interest (cont.) Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-5 ... - tailieumienphi.vn 1084983

Tài liệu liên quan


Xem thêm