Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney. Chapter 8 - Mathematics of finance: An introduction to basic concepts and calculations. After studying this chapter you will be able to understand and carry out simple interest calculations to determine. Understand and carry out compound interest calculations to determine.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-8-christophe-he0auq.html

Nội dung


Chapter 8 Mathematics of Finance: An Introduction to Basic Concepts and Calculations Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 8-1 Learning Objectives • Understand and carry out simple interest calculations to determine: – accumulated amount – present value – yields – holding period yield • Understand and carry out compound interest calculations to determine: – accumulated amount (future value) – present value – present value of an annuity – accumulated value of an annuity (future value) – effective rate of interest Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-2 Chapter Organisation 8.1 Simple Interest – Simple interest accumulation – Present value – Yields – Holding period yield 8.2 Compound Interest – Compound interest accumulation (future value) – Present value – Present value of an annuity – Accumulated value of an annuity (future value) – Effective rates of interest 8.3 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-3 8.1 Simple Interest • Introduction – Focus is on the mathematical techniques for calculating the cost of borrowing and the return earned on an investment – Table 8.1 defines the symbols of various formulae – Although symbols vary between textbooks, formulae are consistent Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-4 8.1 Simple Interest (cont.) Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-5 ... - tailieumienphi.vn 1084983

Tài liệu liên quan


Xem thêm