Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 4 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 4 - Christopher Viney. Chapter 4 - The share market and the corporation. In this chapter, the learning objectives are: Understand the nature of corporations and reasons for public listing, consider the origins and purpose of a stock exchange, discuss the role of primary and secondary markets in equity financing,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-4-christophe-de0auq.html

Nội dung


Chapter 4 The Share Market and the Corporation Websites: www.asic.gov.au www.asx.com.au www.nyse.com Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 4­ 1 Learning Objectives • Understand the nature of corporations and reasons for public listing • Discuss the role of primary and secondary markets in equity financing • Explain the derivatives and interest rate roles of a stock exchange • Understand the electronic trading and settlement systems for share market transactions • Explain the importance of information flows for share market efficiency • Identify the main regulators of the share market • Explain the role of the private equity market Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 4-2 Chapter Organisation 4.1 The Nature of a Corporation 4.2 The Stock Exchange 4.3 The Private Equity Market 4.4 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 4-3 4.1 The Nature of a Corporation • Share market – Aformal exchange facilitating the issue, buying and selling of equity securities • Publicly listed corporation – Acompany whose shares are quoted and traded on a formal stock exchange • Ordinary share – The principal form of equity issued by a corporation, which bestows a claim to residual cash flows and ownership and voting rights Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 4-4 4.1 The Nature of a Corporation (cont.) • The corporation differs from other business forms – Ownership claims are widespread and easily transferable – Owners (shareholders) do not affect the day-to-day affairs of the company – Shareholders’ liability is limited to: the issue price of shares of a limited liability company any partly paid portion of shares of a no-liability company Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 4-5 ... - tailieumienphi.vn 1084979

Tài liệu liên quan


Xem thêm