Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney. Chapter 18 - An introduction to risk management and derivatives. In this chapter students will be able to: Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures; construct and analyse a structured risk management process; examine the fundamentals of futures contracts; review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements;…. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-18-christoph-re0auq.html

Nội dung


Chapter 18 An Introduction to Risk Management and Derivatives Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 18­1 Learning Objectives • Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures • Construct and analyse a structured risk management process • Examine the fundamentals of futures contracts • Review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements • Understand the nature and versatility of options contracts • Consider the structure of an interest rate swap and a cross-currency swap Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-2 Chapter Organisation 18.1 Understanding Risk 18.2 The Risk Management Process 18.3 Futures Contracts 18.4 Forward Contracts 18.5 Option Contracts 18.6 Swap Contracts 18.7 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-3 18.1Understanding Risk • Risk—the possibility or probability of something occurring that is unexpected or unanticipated • Categories of risk – Operational risk – Financial risk Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-4 18.1Understanding Risk • Operational risk – Exposure that may impact on the normal commercial functions of a business, affecting its operational and financial performance, e.g.: technology property and equipment personnel competitors natural disasters government policy suppliers and outsourcing – Can be managed through the use of real options Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-5 ... - tailieumienphi.vn 1084993

Tài liệu liên quan


Xem thêm