of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 15 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 15 - Christopher Viney. Chapter 15 - Foreign exchange: The structure and operation of the FX market. This chapter include objectives: Understand the nature of global FX markets, discuss participants in the FX markets, describe the functions and operations of FX markets, outline instruments traded in FX markets.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-15-christoph-vpvauq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 15 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 15 - Christopher Viney thuộc chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 48 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Exchange rate regimes, FX market participants, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 15 - Foreign exchange: The structure and operation of the FX market, tiếp theo là This chapter include objectives: Understand the nature of global FX markets, discuss participants in the FX markets, describe the functions and operations of FX markets, outline instruments traded in FX markets, nói thêm là Chapter 15 Foreign Exchange: The Structure and Operation of the FX Market Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 15­1 Learning Objectives • Understand the nature of global FX markets • Discuss participants in the FX markets • Describe the functions and operations of FX markets • Outline instruments traded in FX markets • Explain conventions for quotation and calculation of exchange rates and forward exchange rates, and complicating factors • Recognise important FX impacts of EMU Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by
Chapter 15 Foreign Exchange: The Structure and Operation of the FX Market Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 15­1 Learning Objectives • Understand the nature of global FX markets • Discuss participants in the FX markets • Describe the functions and operations of FX markets • Outline instruments traded in FX markets • Explain conventions for quotation and calculation of exchange rates and forward exchange rates, and complicating factors • Recognise important FX impacts of EMU Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 15-2 Chapter Organisation 15.1 Exchange Rate Regimes 15.2 FX Market Participants 15.3 Operation of the FX Market 15.4 Spot and Forward Transactions 15.5 Spot Market Quotations 15.6 Forward Market Quotations 15.7 European Monetary Union and FX Markets 15.8 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 15-3 15.1Exchange Rate Regimes • Each country or monetary union responsible for determining own exchange rate regime • Exchange rate is value of one currency relative to that of another currency • Major currencies like USD, GBP, JPY, EUR and AUD adopt floating exchange rate (free float) regime – Where exchange rate determined by supply and demand factors in the FX markets Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 15-4 15.1Exchange Rate Regimes (cont.) • Other types of exchange rate regimes include: – Managed float Exchange rate held within defined band relative to other currency – Crawling peg Exchange rate allowed to appreciate in controlled steps over time – Pegged exchange rate Value of currency tied to value of another currency or basket of currencies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 15-5 ... - tailieumienphi.vn 1078913

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm