of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher Viney. Chapter 10 Medium- to long-term debt, after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market, describe the main features of these facilities, identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities, undertake calculations related to the pricing of these debt instruments, discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-10-christoph-je0auq.html

Nội dung


Chapter 10 Medium- to Long-term Debt 10 Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd -1 Learning Objectives • Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market – Term loans or fully drawn advances, mortgage finance, bond markets (debentures, unsecured notes and subordinated debt) and lease financing • Describe the main features of these facilities • Identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities • Undertake calculations related to the pricing of these debt instruments • Discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-2 Chapter Organisation 10.1 Term Loans or Fully Drawn Advances 10.2 Mortgage Finance 10.3 Debentures, Unsecured Notes and Subordinated Debt 10.4 Calculations: Fixed-interest Securities 10.5 Leasing 10.6 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-3 10.1Term Loans or Fully Drawn Advances • Term loan – Aloan advanced for a specific period (three to 15 years), usually for a known purpose, e.g purchasing land, premises, plant and equipment – Secured by mortgage over asset purchased or other assets of the firm • Fully drawn advance – Aterm loan where the full amount is provided at the start of the loan • Provided by: – mainly commercial banks and finance companies – to a lesser degree, investment banks, merchant banks, insurance offices and credit unions Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-4 10.1 Term Loans or Fully Drawn Advances (cont.) • Term loan structures – Interest only during term of loan and principal repayment on maturity – Amortised or credit foncier loan Periodic loan instalments consisting of interest due and reduction of principal – Deferred repayment loan Loan instalments commence after a specified period related to project cash flows and the debt is amortised over the remaining term of the loan Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-5 ... - tailieumienphi.vn 1084985

Tài liệu liên quan


Xem thêm