of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Chapter 10 Medium- to long-term debt, after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market, describe the main features of these facilities, identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities, undertake calculations related to the pricing of these debt instruments, discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business.

Bình luận

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu đến các bạn thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 10 - Christopher Viney thuộc danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 47 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Term loans, Mortgage finance, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 10 Medium- to long-term debt, after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market, describe the main features of these facilities, identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities, undertake calculations related to the pricing of these debt instruments, discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business, cho biết thêm Chapter 10 Medium- to Long-term Debt 10 Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd -1 Learning Objectives • Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market – Term loans or fully drawn advances, mortgage finance, bond markets (debentures, unsecured notes and subordinated debt) and lease financing • Describe the main features of these facilities • Identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities • Undertake calculations related to the pricing of these debt instruments • Discuss the availability and appropriateness of t
Chapter 10 Medium- to Long-term Debt 10 Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd -1 Learning Objectives • Identify the main types of medium- to long-term debt instruments in the market – Term loans or fully drawn advances, mortgage finance, bond markets (debentures, unsecured notes and subordinated debt) and lease financing • Describe the main features of these facilities • Identify the financial institutions and parties involved in the provision of these facilities • Undertake calculations related to the pricing of these debt instruments • Discuss the availability and appropriateness of these debt instruments for business Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-2 Chapter Organisation 10.1 Term Loans or Fully Drawn Advances 10.2 Mortgage Finance 10.3 Debentures, Unsecured Notes and Subordinated Debt 10.4 Calculations: Fixed-interest Securities 10.5 Leasing 10.6 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-3 10.1Term Loans or Fully Drawn Advances • Term loan – Aloan advanced for a specific period (three to 15 years), usually for a known purpose, e.g purchasing land, premises, plant and equipment – Secured by mortgage over asset purchased or other assets of the firm • Fully drawn advance – Aterm loan where the full amount is provided at the start of the loan • Provided by: – mainly commercial banks and finance companies – to a lesser degree, investment banks, merchant banks, insurance offices and credit unions Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-4 10.1 Term Loans or Fully Drawn Advances (cont.) • Term loan structures – Interest only during term of loan and principal repayment on maturity – Amortised or credit foncier loan Periodic loan instalments consisting of interest due and reduction of principal – Deferred repayment loan Loan instalments commence after a specified period related to project cash flows and the debt is amortised over the remaining term of the loan Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 10-5 ... - tailieumienphi.vn 1084985

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm