Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher Viney. Chapter 1 A modern financial system - an overview, the objectives of this chapter are: Explain the functions of a financial system, categorise the main types of financial institutions, describe the main classes of financial instruments issued in a financial system, discuss the flow of funds between savers and borrowers, and through the financial system and economy,.... Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-1-christophe-ae0auq.html

Nội dung


PowerPoint slides to accompany McGrath’s Financial Institutions, Instruments and Markets Sixth Edition by Christopher Viney Designed and Written by: Anthony Stanger School of Accounting and Corporate Governance University of Tasmania Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 1-1 Chapter 1 A Modern Financial System—An Overview Websites: www.rba.gov.au www.treasury.gov.au www.bis.org www.ny.frb.org www.asx.com.au www.ft.com/asia/ Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-2 Learning Objectives • Explain the functions of a financial system • Categorise the main types of financial institutions • Describe the main classes of financial instruments issued in a financial system • Discuss the flow of funds between savers and borrowers, and through the financial system and economy • Distinguish between various types of financial markets according to function • Appreciate the importance of globalisation of financial markets • Understand the effects and consequences of a financial crisis on a financial system and economy Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-3 Chapter Organisation 1.1 Functions of a Financial System 1.2 Financial Institutions 1.3 Financial Instruments 1.4 Financial Markets 1.5 Flow of Funds and Market Relationships 1.6 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-4 1.1 Functions of a Financial System • Money – Acts as medium of exchange – Allows specialisation in production – Solves the divisibility problem, i.e. where medium of exchange does not represent equal value for the parties to the transaction – Facilitates saving – Represents a store of wealth Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-5 ... - tailieumienphi.vn 1084976

Tài liệu liên quan


Xem thêm