Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 67 | FileSize: 1.27 M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher Viney. Chapter 13 - An introduction to interest rate determination and forecasting. After completing this unit, you should be able to: Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy, describe how changes in interest rates affect the rest of the economy, outline the possible shapes of a yield curve, explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-4-e-chapter-13-christoph-pwu9tq.html

Nội dung


Chapter 13 An Introduction to Interest Rate Determination and Forecasting Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 1 Learning Objectives • Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy • Describe how changes in interest rates affect the rest of the economy • Outline the possible shapes of a yield curve • Explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 2 Chapter Organisation 13.1 Introduction 13.2 Macroeconomic Context of Interest Rate Determination 13.3 Loanable Funds Approach to Interest Rate Determination 13.4 Term and Risk Structure of Interest Rates 13.5 Summary Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 3 13.1 Introduction • In most developed economies monetary policy actions are directed at influencing interest rates • By understanding what motivates a central bank in its implementation of interest rates policy – Financial market participants can anticipate changes in a govt’s interest rate policy – Lenders and borrowers can make better­ informed decisions Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 4 Chapter Organisation 13.1 Introduction 13.2 Macroeconomic Context of Interest Rate Determination 13.3 Loanable Funds Approach to Interest Rate Determination 13.4 Term and Risk Structure of Interest Rates 13.5 Summary Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 5 ... - tailieumienphi.vn 1031207

Tài liệu liên quan


Xem thêm