Lecture Financial accounting (15/e) - Chapter App B: The time value of money - Future amounts and present values

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting (15/e) - Chapter App B: The time value of money - Future amounts and present values. Appendix B: The time value of money - Future amounts and present values. In this chapter, the learning objectives are: Explain what is meant by the phrase time value of money, describe the relationships between present values and future amounts, explain three basic ways in which decision makers apply the time value of money,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-15-e-chapter-app-b-the-time-value-of-money-future-a-6nlauq.html

Nội dung


The Time Value of Money Future Amounts and Present Values Appendix B PowerPoint Authors: Susan Coomer Galbreath, Ph.D., CPA Charles W. Caldwell, D.B.A., CMA Jon A. Booker, Ph.D., CPA, CIA Cynthia J. Rooney, Ph.D., CPA McGraw-Hill/Irwin Copyright©2012TheMcGraw-Hill Companies,Inc. The Concept An amount of money available today can be safely invested to accumulate to a larger amount in the future. App B­2 Relationships between Present Values and Future Amounts Different Time Values of the "Same Money" 700 650 600 550 540 500 500 $500 × 1.08 450 400 583 $540 × 1.08 680 630 $630 × 1.08 $583 × 1.08 1 2 3 4 5 Time (in years) In this example, your initial investment of $500 is the present value. It is invested for four years at 8% interest. Over the four years, the value of your investment increases to $680, the future amount. App B­3 Applications of the Time Value of Money Concept Investors, accountants, and other decision makers apply the time value of money in three basic ways. Determine tthe amount tto which aniinvestment willl accumulate over ttime Determine tthe amount tthat must beiinvested every period tto accumulate a required ffuture amount Determine tthe present value off cash flows expected to occur in tthe ffuture App B­4 FutureAmounts A future amount is simply the dollar amount to which a present value will Future Amount accumulate over time. Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Present Value App B­5 ... - tailieumienphi.vn 1065892

Tài liệu liên quan


Xem thêm