of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis. After studying this chapter, you will know: Explain cost-volume-profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis; apply CVP analysis for breakeven planning; apply CVP analysis for profit planning; apply CVP analysis using activity-based costing (ABC);…. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-9-short-term-profit-plannin-yd0auq.html

Nội dung


Chapter Nine Short-Term Profit Planning: Cost-Volume-Profit (CVP) McGraw­Hill/Irwin AnalysiCopyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Explain cost­volume­profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis • Apply CVP analysis for breakeven planning • Apply CVP analysis for profit planning • Apply CVP analysis using activity­based costing (ABC) 9­2 Learning Objectives (continued) • Understand different approaches for dealing with risk and uncertainty in CVP analysis • Adapt CVP analysis for multiple products/ services • Apply CVP analysis in not­for­profit organizations • Identify the assumptions and limitations of CVP analysis 9- 3 CVP Analysis • CVP analysis is a planning tool for analyzing how operating decisions and marketing decisions affect short­term operating profit • CVP relies on an understanding of the relationship between variable costs, fixed costs, unit selling price, and output level (volume) 9- 4 CVP Analysis (continued) CVP analysis can be used in: – Setting prices for products and services – Determining whether to introduce a new product or service – Replacing a piece of equipment – Determining breakeven point – Making “Make­or­buy” (i.e., sourcing) decisions – Determining the best product mix – Performing strategic “what­if” (sensitivity) analysis 9- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084964

Tài liệu liên quan


Xem thêm