Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis. After studying this chapter, you will know: Explain cost-volume-profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis; apply CVP analysis for breakeven planning; apply CVP analysis for profit planning; apply CVP analysis using activity-based costing (ABC);…. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-9-short-term-profit-plannin-yd0auq.html

Nội dung


Chapter Nine Short-Term Profit Planning: Cost-Volume-Profit (CVP) McGraw­Hill/Irwin AnalysiCopyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Explain cost­volume­profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis • Apply CVP analysis for breakeven planning • Apply CVP analysis for profit planning • Apply CVP analysis using activity­based costing (ABC) 9­2 Learning Objectives (continued) • Understand different approaches for dealing with risk and uncertainty in CVP analysis • Adapt CVP analysis for multiple products/ services • Apply CVP analysis in not­for­profit organizations • Identify the assumptions and limitations of CVP analysis 9- 3 CVP Analysis • CVP analysis is a planning tool for analyzing how operating decisions and marketing decisions affect short­term operating profit • CVP relies on an understanding of the relationship between variable costs, fixed costs, unit selling price, and output level (volume) 9- 4 CVP Analysis (continued) CVP analysis can be used in: – Setting prices for products and services – Determining whether to introduce a new product or service – Replacing a piece of equipment – Determining breakeven point – Making “Make­or­buy” (i.e., sourcing) decisions – Determining the best product mix – Performing strategic “what­if” (sensitivity) analysis 9- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084964

Tài liệu liên quan


Xem thêm