of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

After studying this chapter, you will know: Explain cost-volume-profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis; apply CVP analysis for breakeven planning; apply CVP analysis for profit planning; apply CVP analysis using activity-based costing (ABC);…

Bình luận

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysisThư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 9: Short-term profit planning: Cost-volume-profit (CVP) analysis thuộc chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi quantrikinhdoanh đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 45 trang , thuộc file PPTX, cùng mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Cost-volume-profit, Short-term profit planning : After studying this chapter, you will know: Explain cost-volume-profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis; apply CVP analysis for breakeven planning; apply CVP analysis for profit planning; apply CVP analysis using activity-based costing (ABC);… Chapter Nine Short-Term Profit Planning: Cost-Volume-Profit (CVP) McGraw­Hill/Irwin AnalysiCopyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc, ngoài ra All rights reserved, ngoài ra Learning Objectives • Explain cost­volume­profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis • Apply CVP analysis for breakeven planning • Apply CVP analysis for profit planning • Apply CVP analysis using activity­based costing (ABC) 9­2 Learning Objectives (continued) • Understand different approaches for dealing with risk and uncertainty in CVP analysis • Adapt CVP analysis for multiple products/ services
Chapter Nine Short-Term Profit Planning: Cost-Volume-Profit (CVP) McGraw­Hill/Irwin AnalysiCopyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Explain cost­volume­profit (CVP) analysis, the CVP model, and the strategic role of CVP analysis • Apply CVP analysis for breakeven planning • Apply CVP analysis for profit planning • Apply CVP analysis using activity­based costing (ABC) 9­2 Learning Objectives (continued) • Understand different approaches for dealing with risk and uncertainty in CVP analysis • Adapt CVP analysis for multiple products/ services • Apply CVP analysis in not­for­profit organizations • Identify the assumptions and limitations of CVP analysis 9- 3 CVP Analysis • CVP analysis is a planning tool for analyzing how operating decisions and marketing decisions affect short­term operating profit • CVP relies on an understanding of the relationship between variable costs, fixed costs, unit selling price, and output level (volume) 9- 4 CVP Analysis (continued) CVP analysis can be used in: – Setting prices for products and services – Determining whether to introduce a new product or service – Replacing a piece of equipment – Determining breakeven point – Making “Make­or­buy” (i.e., sourcing) decisions – Determining the best product mix – Performing strategic “what­if” (sensitivity) analysis 9- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084964

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm