Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 17: The management and control of quality

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 17: The management and control of quality. After studying this chapter, you will know: Discuss the strategic importance of quality, define accounting’s role in the management & control of quality, develop a comprehensive framework for the management & control of quality, understand alternative approaches for setting performance expectations,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-17-the-management-and-contr-6d0auq.html

Nội dung


Chapter Seventeen The Management and Control of Quality McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Discuss the strategic importance of quality • Define accounting’s role in the management & control of quality • Develop a comprehensive framework for the management & control of quality • Understand alternative approaches for setting performance expectations 17-2 Prepare and interpret relevant financial Learning Objectives (continued) • Discuss the use of nonfinancial performance data to support quality­related initiatives • Describe & understand techniques that can be used to detect and correct quality problems • Describe lean manufacturing and changes in management accounting systems to support a change to “lean” 17-3 Strategic Importance of Quality • Baldrige Quality Award • ISO 9000 and ISO 14000 • Conceptual linkage between Quality and Profitability (Exhibit 17.1—see next slide) 17-4 Exhibit 17.1 17-5 ... - tailieumienphi.vn 1084972

Tài liệu liên quan


Xem thêm