of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing. After studying this chapter, you will know: Explain how to use target costing to facilitate strategic management, apply the theory of constraints (TOC) to strategic cost management, describe how life-cycle costing facilitates strategic management, outline the objectives and techniques of strategic pricing.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-13-cost-planning-for-the-pr-2d0auq.html

Nội dung


1084968

Tài liệu liên quan


Xem thêm