of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

In this chapter, the learning objectives are: Explain the strategic role of capital-investment analysis, describe how accountants can add value to the capital- budgeting process, provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital-expenditure projects, apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital-budgeting purposes,…

Bình luận

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới cộng đồng bài Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investmentsTài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments thuộc danh mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi quantrikinhdoanh tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 54 trang , thuộc file PPTX, cùng danh mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Discounted cash-flow, Capital investments : In this chapter, the learning objectives are: Explain the strategic role of capital-investment analysis, describe how accountants can add value to the capital- budgeting process, provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital-expenditure projects, apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital-budgeting purposes,… Chapter Twelve Strategy and the Analysis of Capital Investments McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc, bên cạnh đó All rights reserved, bên cạnh đó Learning Objectives • Explain the strategic role of capital­investment analysis • Describe how accountants can add value to the capital­ budgeting process • Provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital­ expenditure projects • Apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital­budgeting purposes 12-2 Learning Objectives (continued) • Deal with uncertainty in the capital­budgeting process • Disc
Chapter Twelve Strategy and the Analysis of Capital Investments McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Explain the strategic role of capital­investment analysis • Describe how accountants can add value to the capital­ budgeting process • Provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital­ expenditure projects • Apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital­budgeting purposes 12-2 Learning Objectives (continued) • Deal with uncertainty in the capital­budgeting process • Discuss and apply other capital­budgeting decision models • Identify behavioral issues associated with the capital­budgeting process • (Appendix A): Understand and use alternative presentation formats for the asset­replacement decision 12-3 Learning Objectives (continued) • (Appendix B): Identify selected advanced considerations in making capital­investment decisions 12-4 Introductory Definitions • Capital budgeting: – Procedures used to identify, select, monitor, and control capital (i.e., long­term) investments • Capital investments: – Long­term projects involving substantial initial cash outlays followed by a series of future cash returns • Capital budget: – Part of the organization’s master budget (Chap. 10) that deals with the current period’s planned capital investment outlays 12-5 ... - tailieumienphi.vn 1084967

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm