Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments. In this chapter, the learning objectives are: Explain the strategic role of capital-investment analysis, describe how accountants can add value to the capital- budgeting process, provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital-expenditure projects, apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital-budgeting purposes,…. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-12-strategy-and-the-analysi-1d0auq.html

Nội dung


Chapter Twelve Strategy and the Analysis of Capital Investments McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Explain the strategic role of capital­investment analysis • Describe how accountants can add value to the capital­ budgeting process • Provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital­ expenditure projects • Apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital­budgeting purposes 12-2 Learning Objectives (continued) • Deal with uncertainty in the capital­budgeting process • Discuss and apply other capital­budgeting decision models • Identify behavioral issues associated with the capital­budgeting process • (Appendix A): Understand and use alternative presentation formats for the asset­replacement decision 12-3 Learning Objectives (continued) • (Appendix B): Identify selected advanced considerations in making capital­investment decisions 12-4 Introductory Definitions • Capital budgeting: – Procedures used to identify, select, monitor, and control capital (i.e., long­term) investments • Capital investments: – Long­term projects involving substantial initial cash outlays followed by a series of future cash returns • Capital budget: – Part of the organization’s master budget (Chap. 10) that deals with the current period’s planned capital investment outlays 12-5 ... - tailieumienphi.vn 1084967

Tài liệu liên quan


Xem thêm