of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget. In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-10-strategy-and-the-master--zd0auq.html

Nội dung


1084965

Tài liệu liên quan


Xem thêm