Lecture An introduction to computer science using java (2nd Edition): Chapter 9 - S.N. Kamin, D. Mickunas, E. Reingold

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chapter 9 - Nested loops and two-dimensional arrays. In this chapter we will: show how nested loops are useful, introduce two-dimensional arrays, describe the use of two-dimensional arrays to represent grids of information, show how computer graphics are generated using pixels.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.27 M, số trang : 17 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ