Xem mẫu

  1. Lap va hieu chinh bieu thuc toan hoc Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học 1. Lập biểu thức toán học: • Đặt điểm chèn tại vị trí cần đặt công thức trên trang văn bản. • Chọn nhóm lệnh Insert. • Chọn lệnh Equation trong nhóm lệnh Insert. • Một danh sách các mẫu biểu thức toán học hiển thị:
  2. bạn lựa chọn mẫu biểu thức thích hợp. Lúc này trên trang văn bản hiển thị ngay mẫu biểu thức bạn chọn. bạn thay thế các giá trị trong mẫu biểu thức để có một biểu thức toán học cho riêng bạn. Nếu không thích sử dụng các mẫu biểu thức toán học có sẵn, bạn nhấn chọn Insert New Equation. Trên trang văn bản sẽ hiển thị một khung soạn thảo công thức cho bạn nhập công thức. 2. Hiệu chỉnh biểu thức toán học: • Chọn biểu thức toán học cần hiệu chỉnh, thanh thẻ lệnh sẽ hiển thị nhóm lệnh Design. • Equation: lựa chọn mẫu biểu thức toán học khác với biểu thức đang lựa chọn. • Professional: hiển thị biểu thức toán học ở dạng phân số. • Linear: hiển thị biểu thức toán học ở dạng trên một đường thẳng.
  3. • Normal Text: ký tự trong biểu thức toán học hiển thị theo ký tự mặc định được định dạng trên trang văn bản. • Symbols: chèn các ký tự đặc biệt của toán học. Bạn nhấn chọn biểu tượng More trong ô , một danh sách các mẫu ký tự đặc biệt của toán học hiển thị cho bạn lựa chọn. trong danh sách, bạn nhấn chọn vào lệnh , sẽ hiển thị một menu lệnh cung cấp cho bạn thêm các mẫu ký tự toán học đặc biệt khác. Tùy thuộc vào biểu thức toán học cần nhập hoặc sửa chữa mà bạn chọn các dạng thích hợp trong Structures. Các dạng lệnh đều được thể hiện ở dạng biểu tượng nên rất dễ dàng khi bạn lựa chọn. Developer by Qis Technology