Xem mẫu

 1. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG BÀI 02: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1
 2. Nội dung Mô hình tham chiếu OSI Quá trình xử lý và vận chuyển một gói dữ liệu Mô hình tham chiếu TCP/IP 2
 3. Mô hình OSI Khái niệm giao thức mạng Giới thiệu các tổ chức định chuẩn Giới thiệu mô hình OSI Chức năng của từng lớp trong mô hình OSI 3
 4. Giao thức (protocol) Giao thức (protocol) là các qui tắc giao tiếp giữa hai hệ thống để chúng có thể trao đổi dữ liệu được với nhau. Ví dụ: Internetwork Packet Exchange (IPX): giao thức mạng Novell Netware. Transmission control protocol/ Internetwork Protocol (TCP/IP): giao thức mạng sử dụng phổ biến trên Internet. NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI): được Microsoft và IBM thiết kế để hỗ trợ mạng vừa và nhỏ. 4
 5. Các tổ chức định chuẩn International Telecommunication Union - ITU: hiệp hội viễn thông quốc tế (www.itu.int). Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE: viện các kỹ sư điện và điện tử (www.ieee.org). International Organization for Standardization – ISO (www.iso.org): tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế. 5
 6. Mô hình OSI OSI - Open System Interconnection: là mô hình liên kết giữa các hệ thống mở được tổ chức ISO đề xuất 1977 và được công bố vào năm 1984. Mục đích: Chia hoạt động thông tin mạng thành các phần nhỏ hơn Chuẩn hóa các thành phần mạng Các lớp có thể phát triển độc lập 6
 7. Mô hình OSI OSI đưa ra các qui tắc: Cách thức cho các thiết bị giao tiếp mạng có thể truyền dữ liệu được với nhau. Phương pháp đảm bảo mức độ tin cậy, tốc độ truyền dữ liệu Cách thức vận tải, truyền, sắp xếp và kết nối với nhau … 7
 8. Mô hình OSI Application layer (lớp ứng dụng): Cung cấp giao diện dưới dạng các chương trình ứng cho người dùng. Cung cấp các dịch vụ mạng: FTP, SMTP, POP3, Telnet, HTTP. Presentation Layer (lớp trình bày): Cung cấp cơ chế định dạng, nén dữ liệu, đảm bảo dữ liệu có thể đọc được ở bên nhận. Ví dụ các kiểu dữ liệu: JPEG, Mp3, AVI,… 8
 9. Mô hình OSI Session Layer (lớp phiên) Thiết lập, duy trì, kết thúc phiên giao dịch. Kiểm soát hội thoại giữa các quá trình giao tiếp (khi nào truyền, truyền trong bao lâu…) Transport layer (lớp vận chuyển) Đảm bảo tính tin cậy hoặc không tin cậy khi truyền dữ liệu Kiểm soát việc phân đoạn và tái lắp ghép dữ liệu. Kiểm soát luồng, kiểm soát lỗi, sắp xếp thứ tự dữ liệu. Đơn vị dữ liệu: Segment (phân đoạn) 9
 10. Mô hình OSI Network layer (lớp mạng) Định tuyến dữ liệu đến đích, kiểm soát tắc nghẽn dữ liệu, cung cấp địa chỉ logic (địa chỉ IP) cho dữ liệu. Đơn vị dữ liệu: Packet (Gói) hoặc Datagram Datalink layer (lớp liên kết dữ liệu) Điều khiển môi trường truyền dẫn. Cung cấp địa chỉ vật lý (địa chỉ MAC), cung cấp cơ chế kiểm lỗi, phân phối frame… Đơn vị dữ liệu: Frame (Khung) Chia làm hai tầng con: LLC (Logical Link Control) MAC (Media Access Controller) 10
 11. Mô hình OSI Physical layer (lớp vật lý) Định nghĩa các qui cách về điện, cơ, thủ tục, các đặc tả chức năng của thiết bị. Một số đặc điểm: mức điện thế, khoảng thời gian thay đổi điện thế, tốc độ vật lý truyền dữ liệu của thiết bị… Đơn vị dữ liệu: Bit 11
 12. Quá trình xử lý và vận chuyển gói dữ liệu DATA 12
 13. Quá trình xử lý và vận chuyển gói dữ liệu Data Data Data Segments Packets Frames Bits 13
 14. Mô hình TCP/IP FTP HTTP SMTP DNS DNS TFTP TCP UDP IP Many LANs Internet LAN and WANs Mô hình TCP/IP Chồng giao thức TCP/IP 14
 15. Các bước đóng gói trong mô hình TCP/IP 15
 16. So sánh mô hình OSI và TCP/IP 16
 17. HẾ T 17
nguon tai.lieu . vn