Xem mẫu

 1. Lập trình trên môi trường Windows XML Trần Duy Hoàng tdhoang@hcmus.edu.vn
 2. Nội dung Giới thiệu  3 qui tắc của xml  Các khái niệm  Đọc file xml  Ghi file xml 
 3. Giới thiệu eXtensible Markup Language.  Markup language giống HTML.  World Wide Web Consortium (W3C)  Được thiết kế để chứa dữ liệu, không phải để hiển  thị dữ liệu. Các tags không được định nghĩa trước. 
 4. 3 qui tắc của xml 1 tài liệu xml chỉ có 1 thẻ gốc  Vi phạm ● Không vi phạm ●
 5. 3 qui tắc của xml Hệ thống các thẻ đánh dấu  Thẻ rỗng ● Thẻ có chứa thẻ con ● 3 4
 6. 3 qui tắc của xml Quan hệ lồng nhau  Không hợp lệ ● ... Hợp lệ ● ...
 7. Các khái niệm InnerText  3 4 Attribute 
 8. Đọc file xml Đọc phanso1.xml  // B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.Load("../../phanso1.xml"); // B2 : tao the goc root XmlElement root = doc.DocumentElement; // B3 : lay gia tri trong cac attribute cua root int tuSo = Convert.ToInt32(root.GetAttribute("Tu_so")); int mauSo = Convert.ToInt32(root.GetAttribute("Mau_so"));
 9. Đọc file xml Đọc phanso2.xml  3 4
 10. Đọc file xml Đọc phanso2.xml  // B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.Load("../../phanso2.xml"); // B2 : doc the goc root XmlElement root = doc.DocumentElement; // B3 : doc the con Tu_so, Mau_so cua root XmlElement nodeTuSo = (XmlElement)root.SelectSingleNode("Tu_so"); int tuSo = Convert.ToInt32(nodeTuSo.InnerText); XmlElement nodeMauSo = (XmlElement)root.SelectSingleNode("Mau_so"); int mauSo = Convert.ToInt32(nodeMauSo.InnerText);
 11. Đọc file xml Đọc duongtron.xml 
 12. Đọc file xml Đọc dagiac.xml 
 13. Đọc file xml Đọc dagiac.xml  // B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.Load("../../dagiac.xml"); // B2 : doc the goc root XmlElement root = doc.DocumentElement; // B3 : duyet tung node con Diem cua root foreach (XmlElement nodeDiem in root.SelectNodes("Diem")) { CDiem diem = new CDiem(); diem.X = Convert.ToInt32(nodeDiem.GetAttribute("x")); diem.Y = Convert.ToInt32(nodeDiem.GetAttribute("y")); dsDiem.Add(diem); }
 14. Ghi file xml Ghi phanso1.xml  // B1 : tao xml document XmlDocument doc = new XmlDocument(); // B2 : tao the goc root, add root vao doc XmlElement root = doc.CreateElement("Phan_so"); root.SetAttribute("Tu_so", "3"); root.SetAttribute("Mau_so", "4"); doc.AppendChild(root); // B3 : ghi xuong file doc.Save("../../phanso1.xml");
 15. Ghi file xml Ghi phanso2.xml  3 4
 16. Ghi file xml Ghi phanso2.xml  // B1 : tao xml document XmlDocument doc = new XmlDocument(); // B2 : tao the goc root, add root vao doc XmlElement root = doc.CreateElement("Phan_so"); doc.AppendChild(root); // B3 : tao nodeTuSo, nodeMauSo, add vao root XmlElement nodeTuSo = doc.CreateElement("Tu_so"); nodeTuSo.InnerText = "3"; root.AppendChild(nodeTuSo);; // B3 : ghi xuong file doc.Save("../../phanso2.xml");
 17. Ghi file xml Ghi duongtron.xml 
 18. Ghi file xml Ghi dagiac.xml 
 19. Ghi file xml Ghi dagiac.xml  // B1 : tao xml document XmlDocument doc = new XmlDocument(); // B2 : tao the goc root, add root vao doc XmlElement root = doc.CreateElement("Da_giac"); doc.AppendChild(root); // B3 : tao danh sach nodeDiem foreach (CDiem diem in dsDiem) { XmlElement nodeDiem = doc.CreateElement("Diem"); nodeDiem.SetAttribute("x", diem.X.ToString()); nodeDiem.SetAttribute("y", diem.Y.ToString()); root.AppendChild(nodeDiem); } // B4 : ghi xuong file doc.Save("../../dagiac.xml");
 20. Thảo luận 03/23/10 Trần Duy Hoàng - tdhoang@fit.hcmus.edu.vn 20/10