Xem mẫu

 1. LẬP TRÌNH SIEMENS HIPATH
 2. MỤC LỤC 1. Mô tả chung .......................................................................................................................... 3 1.1. HiPath 1120 .................................................................................................................. 3 1.2. HiPath 1150 .................................................................................................................. 4 1.3. HiPath 1190 .................................................................................................................. 4 2. Dung lượng tổng đài ............................................................................................................. 5 3. Danh mục module................................................................................................................. 5 3.1 HiPath 1120 .................................................................................................................. 5 3.2. HiPath 1150/1190 ......................................................................................................... 6 3.3. Sơ đồ cáp V24 .............................................................................................................. 8 4. Vị trí các module trong tổng đài ............................................................................................ 8 4.1. Hipath 1120................................................................................................................... 8 4.2. HiPath 1150 .................................................................................................................. 9 4.3. HiPath 1190 ................................................................................................................ 10 5. Kế hoạch đánh số ............................................................................................................... 11 6. Bắt đầu chế độ cài đặt ........................................................................................................ 13 7. Cài đặt chung...................................................................................................................... 13 7.1. Ngôn ngữ trên màn hình điện thoại ............................................................................ 13 7.2. Tone mời quay số (dialing tone) ................................................................................. 13 7.3. Ngày giờ của hệ thống................................................................................................ 13 7.4. Nhạc chờ (MOH)......................................................................................................... 13 7.5. Phân chia máy nhánh vào 2 nhóm MOH khác nhau................................................... 13 7.6. Gán nguồn nhạc cho nhóm MOH ............................................................................... 14 7.7. Gán cổng máy nhánh thành điểm nối nguồn nhạc ..................................................... 14 7.8. Bảng quay số tắt ......................................................................................................... 14 7.9. Chuyển đổi chế độ ngày và đêm................................................................................. 14 7.10. Thay đổi password hệ thống ................................................................................... 14 7.11. Reset password hệ thống về giá trị mặc định ......................................................... 14 7.12. Reset toàn bộ tổng đài về trạng thái mặc định........................................................ 15 7.13. Tắt bật chức năng cài đặt tổng đài từ xa ................................................................ 15 7.14. Cài đặt tổng đài từ xa qua điện thoại viên............................................................... 15 7.15. Cài đặt tổng đài từ xa qua FAX/DID module........................................................... 15 8. Cài đặt máy nhánh.............................................................................................................. 15 8.1. Chế độ quay số cho máy analog................................................................................. 15 8.2. Fash time cho máy analog .......................................................................................... 15 8.3. Reset password khóa mở máy ................................................................................... 15 8.4. CLIP cho máy analog.................................................................................................. 16 8.5. Quyền nghe xen cho máy nhánh ................................................................................ 16 8.6. Quyền nghe xen bí mật cho máy nhánh ..................................................................... 16 8.7. Thời gian call forwarding khi không nhấc máy............................................................ 16 8.8. Đường dây nóng (hotline) ........................................................................................... 17 8.9. Đường dây ấm (warmline) .......................................................................................... 17 8.10. Hạn chế thời gian cuộc gọi ra ngoài........................................................................ 17 8.11. Khóa mở tính năng hạn chế thời gian cuộc gọi ...................................................... 17 8.12. Hiện thị tên và số chủ gọi........................................................................................ 17 8.13. Máy nhánh cho trường hợp gọi sai số, máy bận hoặc không trả lời....................... 17 8.14. Không kiểm tra cấp dịch vụ khi sử dụng bảng quay số tắt ..................................... 18 9. Các nhóm máy nhánh......................................................................................................... 18 9.1. Nhóm pickup ............................................................................................................... 18 9.2. Thời gian rung chuông cho nhóm pickup.................................................................... 18 9.3. Nhóm rung chuông cùng 1 lúc .................................................................................... 18 9.4. Nhóm số trượt (hunting group) ................................................................................... 18 9.5. Thay đổi kiểu rung chuông cho nhóm số trượt ........................................................... 19 9.6. Nhóm UCD.................................................................................................................. 19 10. Cài đặt trung kế ............................................................................................................... 19 10.1. Cài đặt loại trung kế ................................................................................................ 19 10.2. Cài đặt hướng trung kế ........................................................................................... 19
 3. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 10.3. Cài đặt CLIP cho cổng trung kế .............................................................................. 19 10.4. Tắt bật chế độ nhận xung đảo cực ......................................................................... 20 10.5. Tắt bật chế độ nhận tone mời quay số.................................................................... 20 10.6. Cài đặt thời gian giải phóng trung kế ...................................................................... 20 10.7. Nhóm trung kế ......................................................................................................... 20 10.8. Trượt sang nhóm trung kế khác khi nhóm chính bận ............................................. 20 10.9. Gán máy nhánh vào các nhóm trung kế ................................................................. 21 10.10. Cài đặt đích cho các line trung kế ........................................................................... 21 10.11. Số khẩn cấp ............................................................................................................ 21 10.12. Chuyển đổi số gọi ra ............................................................................................... 21 10.13. Chọn chế độ chuyển đổi số gọi ra........................................................................... 21 11. Cài đặt cấp dịch vụ ......................................................................................................... 21 11.1. Khai báo các bảng cấm........................................................................................... 22 11.2. Khai báo các bảng cho phép................................................................................... 22 11.3. Gán cấp dịch vụ cho máy........................................................................................ 22 11.4. Gán cấp dịch vụ cho máy nhánh, khi bị khóa ......................................................... 22 11.5. Gọi từ máy khác có cấp dịch vụ thấp hơn............................................................... 22 12. Cài đặt tính cước ............................................................................................................ 23 12.1. Khóa mở việc gửi số liệu cước ra cổng V24........................................................... 23 12.2. Tốc độ truyền .......................................................................................................... 23 12.3. Các chế độ ghi cước ............................................................................................... 24 12.4. Ghi cước có chọn lọc .............................................................................................. 24 13. FAX/DID Module ............................................................................................................. 24 13.1. Chọn chế độ FAX/DID............................................................................................. 24 13.2. Xác định số máy nhánh dùng làm máy fax ............................................................. 24 13.3. Xác định đích cho trường hợp bấm 1 chữ số , từ 1 đến 9 và *............................... 24 13.4. Ghi âm câu chào ..................................................................................................... 25 Siemens HiPath 2 -25
 4. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 1. Mô tả chung 1.1. HiPath 1120 System Telephones 4x C/ D Service PC Printer OM Mini V.24 a/b 2x MB External Analog Lines a/b OM Service PC 8x Mini Analog Extensions Interface Ethernet ADSL Music HUB – PC Ports Sensor and Relay S1 / RL1 OM LAN OM Audio Device Entrance optiPonit Tele- UP0/E Telephone Entrance Tele- EB Interface phone Extension External Analog Lines a/b 204 and Analog Extensions S0 S0 200 EB Basic Access ISDN (Public Network) EVM CTR-UP0/E OM EB Siemens HiPath 3 -25
 5. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 1.2. HiPath 1150 System Telephones C/ D 8x Service PC Printer OM Mini DIN-6 V.24 a/b External Analog Lines 2x MB 10 x a/b Analog Extensions OM Service PC Mini DIN-4 Interface MOH Music External Music Ethernet ADSL TME1 HUB – 4 PC Ports Primary Access E1 OM LAN EB (Public Network) UP0/E Entrance optiPonit Tele-phones Telephone EB Entrance Tele- Interface phone Extension 010, 202, External Analog Lines a/b Analog Extensions 206, 210, S0 S0 Basic Access 012, 200, EB (Public Network) 400, 800 ISDN EB EVM OM CTR-UP0/E EB 1.3. HiPath 1190 Service PC Printer OM Mini DIN-6 System C/ D V.24 8x Telephones MB OM Mini DIN-4 Service PC MOH Interface External Music Source Dinkl System C/ D CD 16 ADSL Ethernet Telephones HUB – 4 PC Ports OM OM LAN TME1 Primary Access E1 EB (Public Network) UP0/E optiPonit Tele-phones EB S0 S0 Basic Access EB ISDN 010, 202, (Public Network) External Analog Lines a/b Analog Extensions 206, 210, Entrance 012, 200, Entrance Tele- Telephone 400, 800 phone Extension Interface EB CTR-UP0/E EVM EB OM Siemens HiPath 4 -25
 6. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 2. Dung lượng tổng đài Standard configuration HiPath 1120 Hipath 1150 HiPath 1190 External Analog Lines 2 0 Analog Extensions 8 10 Fax/DID 8 channels System Telephone 4 8 Interface (KS) Expansion Modules EB 010 (10 extensions) 0 4 14 EB 012 (12 extensions) 0 3 11 EB 202 (2 external lines and 2 0 4 16 extensions) EB 204 (2 external lines and 4 2 0 extensions) EB 206 (2 external lines and 6 0 4 16 extensions) EB 210 (2 external lines and 10 0 4 11 extensions) EB 200 (2 external lines) 2 4 16 EB 400 (4 external lines) 0 3 8 EB 800 (8 external lines) 0 1 4 S0 Module 1 2 TME1 Mosule 0 1 2 UP0/E Module (optiPoint) 1 1 or 2 Limited to 8 interfaces CD 16 Modules 0 1 Option Modules ADSL Module 1 EVM Module 1 Music Module 1 On board TFE Entrance Telephone Interface 4 Total System Capacity Extensions (analog +digital) 23 89 143 External digital line with TME1/External 0/2 20/10 45/20 digital line with S0 External analog lines without TME1 or 6 16 32 S0 modules 3. Danh mục module 3.1 HiPath 1120 Module / Component Reference BOX S30817-U857-B401-* (IM) :110V HiPath 1120 S30817-U857-B401-* (IM) :220V S30817-U857-B401-* (ARG) S30817-U857-B403-* (CND) S30817-U857-B412-* (SPA) S30817-U857-B464-* (IND) S30817-U857-B497-* (RSA) S30817-U857-B408-* (UK) S30817-U857-B400-* (AUS) Siemens HiPath 5 -25
 7. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 Motherboard (MB) S30817-Q845-A401-* (IM) MB S30817-Q845-A464-* (IND) S30817-Q845-A403-* (CND) S30817-Q845-A497-* (RSA) Expansion Module S30817-H844-A401-* (IM) EB 204 S30817-H844-A403-* (CND) S30817-H844-A464-* (IND) S30817-H844-A497-* (RSA) S30817-H844-A401-* (IM) EB 200 S30817-H844-A403-* (CND) S30817-H844-A464-* (IND) S30817-H844-A497-* (RSA) S30817-H843-A301-* So Module (2 ports) S30817-H843-A301-* So Module (1 port) S30817-H863-A401-* (IM) UP0/E Module (4 ports) S30817-H863-A401-* (IM) UP0/E Module (2 ports) S30817-Q862-A401-* CTR UP0/E Module Option Modules (OM) S30817-Q6345-X-* EVM Module S30817-H842-A301-* (IM) ADSL Module S30817-H842-A303-* (CND) S30817-H860-A301-* (IM) Music Module See Note 1 Entrance Telephone Interface General Components S30122-X5468-X005-* V.24 Adapter Cable S30817-K861-A301-* USB adapter cable S30122-X7357-X-* Impedance Adapter (Balun) – TME1 110/127V: Power Suppy Unit (PSU) S30122-X8009-X100-* (IM) S30122-X8009-X007-* (CND) 220V: S30122-X7646-X-* (IM) S30122-X7646-X200-* (ARG/AUS) S30122-X8009-X005-* (SPA/RUS) S30122-X8009-X006-* (RSA) S30122-X7646-X300-* (UK) C39195-A7700-B6 Interconnect cable (flat cable)- C/Ferrite C39195-Z7001-C95 Interconnect cable (flat cable)- S/Ferrite C39022-Z7000-C15 Interconnect cable C95 ferrite C39195-Z7001-C96 Interconnect cable (flat cable)- UP0/E C39280-Z4-C71 Additional Suppy - UP0/E C39195-A7700-B1 (CND) Power/Connection Cable C39195-A9700-B538-* (CND) ADSL connection cable (inclued with the ADSL Module) 3.2. HiPath 1150/1190 Module / Component Reference BOX S30817-U853-A401-* (IM) HiPath 1150 S30817-U853-A497-* (RSA) S30817-U853-A464-* (IND) S30817-U853-A400-* (AUS) Full (2 shelves) HiPath 1190 Siemens HiPath 6 -25
 8. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 S30777-U770-A401-* (IM) S30777-U770-A464-* (IND) S30777-U770-A400-* (AUS) S30777-U770-A497-* (RSA) Medium (1 shelf) S30777-U770-B401-* (IM) S30777-U770-B464-* (IND) S30777-U770-B400-* (AUS) S30777-U770-B497-* (RSA) Full (2 shelves) HiPath 1190R S30777-U770-C401-* (IM) S30777-U770-C464-* (IND) S30777-U770-C400-* (AUS) S30777-U770-C497-* (RSA) Medium (1 shelf) S30777-U770-D401-* (IM) S30777-U770-D464-* (IND) S30777-U770-D400-* (AUS) S30777-U770-D497-* (RSA) Expansion Kit HiPath 1190 S30777-H770-V497-* (RSA) Power Supplies, Cables and Backplanes S30777-H770-V401-* (IM) Motherboard (MB) HiPath 1150 S30817-Q848-V401-* (IM) MB S30817-Q848-V464-* (IND) S30817-Q848-V497-* (RSA) MB HiPath 1190 S30817-Q856-A401-* (IM) MB S30817-Q856-A464-* (IND) Expansion Module S30817-H858-B301-* (IM) EB 010 S30817-H858-B397-* (RSA) S30817-H858-A301-* (IM) EB 012 (HiPath 1150 only) S30817-H858-A397-* (RSA) S30817-H847-C301-* (IM) EB 202 S30817-H847-C364-* (IND) S30817-H847-C397-* (RSA) S30817-H847-B301-* (IM) EB 206 S30817-H847-B364-* (IND) S30817-H847-B397-* (RSA) S30817-H847-A301-* (IM) EB 210 S30817-H847-A364-* (IND) S30817-H847-A397-* (RSA) S30817-H850-C301-* (IM) EB 200 S30817-H850-C364-* (IND) S30817-H850-C397-* (RSA) S30817-H850-B301-* (IM) EB 400 S30817-H850-B364-* (IND) S30817-H850-B397-* (RSA) S30817-H850-A301-* (IM) EB 800 S30817-H850-A364-* (IND) S30817-H850-A397-* (RSA) S30817-H851-A301-* So Module (5 ports) S30817-H851-B301-* So Module (2 ports) S30817-H846-A282-* TME1 Module Siemens HiPath 7 -25
 9. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 S30817-H864-A401-* UP0/EModule (8 ports) S30817-H864-B401-* UP0/EModule (4 ports) S30817-H864-C401-* UP0/EModule (2 ports) S30817-Q862-A401-* CTR UP0/E Module Option Modules (OM) S30817-H849-A282-* ADSL Module S30817-Q6945-X-* EVM Module See Note 2 Entrance Telephone Interface General Component C39195-A9700-B531-* Coax Cable for TME1 Module C39195-A9700-B532-* TME1 Serial Cable S30122-X5468-X005-* V.24 Adapter Cable S30122-X7357-X-* Impedance Adapter (Balun) S30817-K861-A301-* USB adapter cable V42405-J1-A159 Interconnect Cable, 250mm (include with ADSL module) C39195-Z7001-C11 Power Cable C39195-Z7001-C12 Power Supply Unit (PSU) S30122-K7642-X10-* (IM,AUS, and IND) HiPath 1150 S30122-K7642-X30-* (RSA) S30122-K7642-X200-* (IM,AUS, and IND) HiPath 1190 S30122-K7642-X300-* (RSA) Backplane S30817-Q853-A401-* HiPath 1150 S30817-Q854-A401-* HiPath 1190 (Backplane 1) S30817-Q854-B401-* HiPath 1190 (Backplane 2) 3.3. Sơ đồ cáp V24 Vẽ hình 4. Vị trí các module trong tổng đài 4.1. Hipath 1120 Vẽ hình Siemens HiPath 8 -25
 10. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 4.2. HiPath 1150 Vẽ hình HiPath 1150 HiPath 1150 Slot 1 Type of Module Slot 2 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 UP0/E Module UP0/E Module Option Modules Option Modules Slot 3 Type of Module Slot 4 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 S0 Module ADSL Module Option Modules Option Modules ADSL Module TME1 Module Siemens HiPath 9 -25
 11. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 4.3. HiPath 1190 Vẽ hình Slot 1 Type of Module Slot 2 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 S0 Module ADSL Module Option Modules Option Modules TME1 Module Type of Module Slot 3 Slot 4 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 UP0/E Module UP0/E Module Option Modules Option Modules Type of Module Slot 5 Slot 6 and 7 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 Slot 8 Type of Module Slot 9 and 10 Type of Module EB 010 EB 010 Expansion Modules Expansion Modules EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 EB 210 EB 210 Siemens HiPath 10 -25
 12. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 Slot 11 Type of Module Slot 12 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 S0 Module Option Modules TME1 Module Slot 13 and 14 Type of Module Slot 15 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 210 EB 210 EB 200 EB 200 EB 400 EB 400 EB 800 EB 800 Slot 16 and 17 Type of Module Slot 18 Type of Module EB 010 EB 010 EB 012 EB 202 EB 202 EB 206 EB 206 Expansion Modules Expansion Modules EB 200 EB 210 EB 400 EB 200 EB 400 EB 800 EB 800 Slot 19 and 20 Type of Module EB 010 EB 202 EB 206 Expansion Modules EB 200 EB 400 EB 800 5. Kế hoạch đánh số Bảng kế hoạch đánh số mặc định của tổng đài Mô tả HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Trung kế 801 – 806 801 – 817 801 – 845 Máy nhánh 11 – 60 11 – 13 101 – 240 610 – 645 Nhóm trung kế 0 hoặc 890 – 899 Call Group 770 – 779 Nhóm số trượt 780 – 789 Nhóm CD 790 – 799 Mã số nhà cung cấp dịch vụ 9 Siemens HiPath 11 -25
 13. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 EVM – Mã số truy cập hộp thư thoại 790 EVM – Cổng báo hiệu 7491 – 7492 EVM – Cổng ảo 744 – 747 Fax / DID – Cổng báo hiệu 740 – 743 Siemens HiPath 12 -25
 14. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 6. Bắt đầu chế độ cài đặt - Có thể thực hiện việc cài đặt tổng đài trên máy điện thoại DTMF thông thường, máy keyphone hoặc máy điện thoại số OptiPoint, nối vào cổng máy nhánh đầu tiên của tổng đài (số máy nhánh mặc định 11 hoặc 101) - Có thể cài đặt tổng đài từ PC nối vào cổng V24 hoặc PC nối vào cổng Module ADSL. - Có thể cài đặt tổng đài từ xa, dùng máy điện thoại DTMF hoặc PC. - Không thể thực hiện cài đặt song song từ 2 máy nhánh cũng như không thể thực hiện cài đặt cùng 1 lúc từ máy nhánh và từ PC. Nhấc máy *95 Nhập password (mặc định: 31994) Trong quá trình cài đặt, nếu nhập số liệu sai, tổng đài sẽ phát tone không chấp nhận là 3 tiếng bíp. 7. Cài đặt chung 7.1. Ngôn ngữ trên màn hình điện thoại Code = 164 1 = tiếng Bồ Đào Nha (mặc định của HiPath 1190) 2 = tiếng Tây Ban Nha 3 = tiếng Anh (mặc định của HiPath 1120/1130/1150) 4 = tiếng Pháp Chọn 3 = tiếng Anh 7.2. Tone mời quay số (dialing tone) Tone mời quay số được xác định bởi mã nước. Để có tone mới quay số đúng, chọn mã nước ứng với Việt Nam. Code = 165 Chọn: 07 = Việt Nam (mặc định là 01, Brazil) 7.3. Ngày giờ của hệ thống. Code = 114 Nhập: ngày tháng năm giờ phút = DDMMYYHHMM DD = ngày = 1 – 31 MM = tháng = 1 – 12 YY = năm = 00 – 99 HH = giờ = 0 – 23 MM = phút = 00 – 59 Ví dụ: 11giờ sáng, ngày 26 tháng 5 năm 2006 = 2605061100 7.4. Nhạc chờ (MOH) Nhạc chờ có thể được lấy từ nguồn nhạc có sẵn trong tổng đài, có thể từ bên ngòai qua cổng MOH, hoặc từ bên ngoài qua cổng máy nhánh. Code = 136 0 = không có nhạc 1 = nhạc bên trong MIDI (măc định) 2 = nhạc bên trong, AVE 3 = nhạc bên ngoài qua cổng MOH 4 = nhạc bên ngoài qua cổng máy nhánh 7.5. Phân chia máy nhánh vào 2 nhóm MOH khác nhau Có chia các máy nhánh vao 2 nhóm MOH khác nhau: Code = 087 Nhập số nhóm (1 hoặc 2) Siemens HiPath 13 -25
 15. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 Nhập số máy nhánh # Để xóa, làm tương tự nhưng thay số máy nhánh bằng * 7.6. Gán nguồn nhạc cho nhóm MOH Code = 088 Nhập số nhóm (1 hoặc 2) Nhập loại nguồn nhạc (0 đến 4, như mô tả ở 7.4) # 7.7. Gán cổng máy nhánh thành điểm nối nguồn nhạc Code = 089 Nhập số nhóm MOH (1 hoặc 2) Nhập số máy nhánh dùng để nối nguồn nhạc # Để xóa, làm tương tự, thay số máy nhánh bằng *. 7.8. Bảng quay số tắt - Có thể cài đặt quay số tắt cho nhiều nhất 250 số điện thoại khác nhau, mỗi số dài tối đa 15 ký tự, 250 số này sẽ ứng với 250 số tắt, từ 000 đến 249. Với dịch vụ này, thay vì phải quay một số dài có nhiều chữ số, người sử dụng chỉ cần quay số tắt 3 chữ số. - Để sử dụng dịch vụ, bấm *7 + số tắt (000 – 249) - Các bước cài đặt: Code = 112 Nhập số quay tắt (000 – 249) Nhập số đích (nếu là số bên ngoài, phải nhập cả code chiếm trung kế) Chờ 5 giây để nghe tone xác nhận đã thực hiện đúng 7.9. Chuyển đổi chế độ ngày và đêm - Bất kỳ người sử dụng nào có password đều có thể chuyển đổi tổng đài từ chế độ ngày sang đêm và ngược lại. Password định là 31994. Có thể thay đổi password như sau: Code = 149 Nhập password mới (5 chữ số) # - Chuyển đổi từ ngày sang đêm: Từ 1 máy nhánh bất kỳ, nhấc máy bấm *44 Nhập password (mặc định: 31994) Đặt máy - Chuyển đổi từ đêm sang ngày Từ 1 máy nhánh bất kỳ, nhấc máy bấm #44 Nhập password (mặc định: 31994) Đặt máy 7.10. Thay đổi password hệ thống Password mặc định của tổng đài là 31994. Có thể đổi sang password mới (có 5 chữ số) như sau: Code = 180 Nhập password mới (5 chữ số) Nhập password mới thêm một lần nữa (5 chữ số) 7.11. Reset password hệ thống về giá trị mặc định Nếu làm mất password hệ thống, có thể reset về giá trị mặc định (31994) bằng cách nhập dãy số như sau: #95 31994 431 Siemens HiPath 14 -25
 16. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 7.12. Reset toàn bộ tổng đài về trạng thái mặc định Có thể xóa toàn bộ các cài đặt, reset tổng đài về trạng thái mặc định Code = 199 Nhập password hệ thống 7.13. Tắt bật chức năng cài đặt tổng đài từ xa Có thể cho phép hoặc không cho phép cài đặt tổng đài từ xa Code = 157 = cho phép (mặc định) # = không cho phép 7.14. Cài đặt tổng đài từ xa qua điện thoại viên Các bước thực hiện như sau: Set tổng đài về trạng thái cho phép cài đặt từ xa Từ xa, gọi đến tổng đài, nói chuyện với điện thoại viên (máy ở port đầu tiên) Trên màn hình System phone hiện “Consult?” Ấn phím “Park” để xác nhận Bấm *991 để chuyển cuộc gọi sang chế độ cài đặt từ xa Trên màn hình hiện “Replace Handset”; đặt máy xuống Từ xa, nhập password hệ thống (password mặc định = 31994) Chờ tone chấp nhận, sau đó nhập mã cài đặt như đang làm trực tiếp tại tổng đài. Sau khi kết thúc cài đặt, bấm 196 để giải phóng trung kế Chú ý: Nếu không bấm 196, đường dây trung kế sẽ bị treo. 7.15. Cài đặt tổng đài từ xa qua FAX/DID module Khi nghe câu chào, bấm *95 Nhập password (31994) Chờ tone chấp nhận Sau khi kết thúc, bấm 196 để giải phóng đường. 8. Cài đặt máy nhánh 8.1. Chế độ quay số cho máy analog Máy analog có 2 chế độ quay số, phát xung (DP) và phát tone (DTMF) Code = 168 0 = tự động 1 = phát xung (DP) 2 = phát tone (DTMF) 8.2. Fash time cho máy analog Code = 131 Nhập số cho máy Nhập code ứng với flash time, từ 001 tới 255, mỗi đơn vị tương đương 10ms, ví dụ: 001 = 10ms 010 = 100ms 035 = 350ms … # 8.3. Reset password khóa mở máy Có thể cài đặt cho mỗi máy nhánh 1 password 4 chữ số để khóa mở máy. Khi bị khóa, máy nhánh chỉ thực hiện được các cuộc gọi theo một cấp dịch vụ được định trước. Password mặc định là 0000. Nếu làm mất password này, có thể reset giá trị mặc định như sau: Code = 126 Siemens HiPath 15 -25
 17. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 Nhập số máy nhánh Cách sử dụng dịch vụ: Để khóa máy bấm *66 Nhập password Để mở máy, bấm #66 Nhập password 8.4. CLIP cho máy analog Nếu máy nhánh là máy analog có hỗ trợ CLIP, có thể cài đặt các giao thức CLIP khác nhau cho máy nhánh. Code = 010 Nhập số máy nhánh Nhập loại giao thức CLIP 0 = không hỗ trợ CLIP 1 = DTMF trước chuông 2 = DTMF khi đang có chuông 3 = FSK trước khi có chuông 4 = FSK sau khi có chuông 5 = FSK trước khi có chuông hoặc trong thời gian cuộc gọi 6 = FSK sau khi có chuông hoặc trong thời gian cuộc gọi # 8.5. Quyền nghe xen cho máy nhánh Có thể gán cho máy nhánh quyền được nghe xen. Nếu có quyền này, máy nhánh có thể xen vào cuộc gọi của 1 máy nhánh khác. Code = 144 Nhập số máy nhánh Nhập quyền nghe xen 0 = không được quyền nghe xen 1 = có quyền nghe xen (có tiếng bíp) # Cách thực hiện dịch vụ: Từ máy nhánh có quyền nghe xen gọi đến 1 máy khác Khi nghe tone báo bận, bấm *944 để xen vào. 8.6. Quyền nghe xen bí mật cho máy nhánh Người bị nghe xen bí mật sẽ không nghe thấy tiếng bíp Code = 046 Nhập số máy nhánh Nhập quyền nghe xen 0 = không được quyền nghe xen (mặc định) 1 = có quyền nghe xen bí mật (không có tiếng bíp) # 8.7. Thời gian call forwarding khi không nhấc máy Máy nhánh có thể nhập code để thực hiện việc forwarding đến máy nhánh khác, sau một khoảng thời gian nhất định, khi không nhấc máy. Có thể cài đặt thời gian này như sau: Code = 130 Nhập khoảng thời gian từ 01 đến 99; mỗi đơn vị ứng với 5s; Cách sử dụng dịch vụ: Nhấc máy, bấm *14 Nhập số máy đích Đặt máy Để kết thúc dịch vụ: Siemens HiPath 16 -25
 18. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 Nhấc máy, bấm #14 Đặt máy 8.8. Đường dây nóng (hotline) Có thể cài đặt 1 máy nhánh thành máy hotline, sao cho khi nhấc máy, máy sẽ tự động gọi đến một trong các số quay tắt. Code = 145 Nhập số máy nhánh Nhập số quay tắt (ví dụ 001) # Để bỏ tính năng hotline: Code = 145 Nhập số máy nhánh * # 8.9. Đường dây ấm (warmline) Tính năng đường dây ấm giống như đường dây nóng, tuy nhiên máy sẽ không gọi ngay lập tức khi nhấc máy mà sau một khoảng thời gian nhất định trước, từ 1 đến 9 giây Cài đặt thời gian cho đường dây ấm: Code = 162 Nhập số máy nhánh (đã được set thành hotline) Nhập thời gian 0 = gọi ngay lập tức (hotline) 1 = gọi sau 1s … 9 = gọi sau 9s # 8.10. Hạn chế thời gian cuộc gọi ra ngoài Có thể hạn chế thời gian cuộc gọi ra ngoài riên biệt cho từng máy nhánh. Quá thời gian đó, cuộc gọi sẽ tự động bị cắt Code = 047 Nhập số máy nhánh Nhập thời gian cho phép, từ 00000 đến 17280, mỗi đơn vị tương ứng 5s. Ví dụ: 00000 = 0s 00036 = 180s (mặc đinh) .v.v… 8.11. Khóa mở tính năng hạn chế thời gian cuộc gọi Code = 048 Nhập số máy nhánh Nhập mã khóa mở * = mở # = khóa 8.12. Hiện thị tên và số chủ gọi Code = 039 1 = tên và số máy 2 = chỉ hiển thị tên 3 = chỉ hiển thị số máy 8.13. Máy nhánh cho trường hợp gọi sai số, máy bận hoặc không trả lời Mặc định máy nhánh đầu tiên (11 hoặc 101) là máy nhận các cuộc gọi sai số hoặc gọi đến máy bận. Code = 132 Siemens HiPath 17 -25
 19. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 1 = không trả lời 2 = máy bận 3 = gọi sai số Nhập số máy nhánh nhận cuộc gọi 8.14. Không kiểm tra cấp dịch vụ khi sử dụng bảng quay số tắt Có thể cài đặt để các máy nhánh không có quyền gọi ra ngoài vẫn có thể sử dụng bảng quay số tắt Code = 072 = cho phép # = không cho phép 9. Các nhóm máy nhánh 9.1. Nhóm pickup Có thể cài đặt tối đa 16 nhóm pickup để các máy cùng nhóm có thể nhận cuộc gọi giúp cho nhau Code = 143 Nhập số nhóm (từ 01 tới 16) Nhập số máy nhánh # Để xóa máy nhánh ra khỏi nhóm: Code = 143 Nhập số nhóm (từ 01 tới 16) Nhập * và số máy nhánh cần xóa # Sử dụng dịch vụ pickup: Pickup theo nhóm: khi nghe tiếng chuông, bấm *57 Pickup trực tiếp: khi nghe tiếng chuông, bấm *59 + số máy nhánh đang rung chuông 9.2. Thời gian rung chuông cho nhóm pickup Có thể cài đặt nếu cuộc gọi không được trả lời, sau 1 khoảng thời gian nhất định, tòan bộ các máy nhánh trong pickup sẽ rung chuông. Code = 035 Nhập thời gian rung chuông (từ 00 tới 59, ứng với 00 tới 59s) Hoặc nhập * để bỏ tính năng rung chuông # 9.3. Nhóm rung chuông cùng 1 lúc Có thể cài đặt nhiều nhất 10 máy nhánh vào cùng một nhóm, số mặc định từ 770 tới 779, sao cho khi gọi ví dụ: 770, tất cả các máy trong nhóm 770 sẽ rung chuông cùng 1 lúc và một máy bất kỳ trong nhóm có thể nhấc máy nhận cuộc gọi. Code = 113 Nhập số nhóm (770-779) Số máy nhánh # Để xóa 1 máy nhánh ra khỏi nhóm: code = 113 Nhập nhóm (770-779) Nhập * và số máy nhánh cần xóa # 9.4. Nhóm số trượt (hunting group) Có thể cài đặt nhiều nhất 8 máy nhánh vào 1 nhóm số trượt, đánh số mặc định từ 780 đến 789 Code = 021 Nhập số nhóm (780-789) Nhập số máy nhánh # Siemens HiPath 18 -25
 20. Công ty TNHH Viễn Tin NAM LONG – Điện thoại: 84-8-500 7068, Hotline: 0918 151957 Để xóa 1 máy nhánh ra khỏi nhóm: Code = 021 Nhập số nhóm (780-789) Nhập * và nhập số máy nhánh # 9.5. Thay đổi kiểu rung chuông cho nhóm số trượt Có 2 kiểu rung chuông cho nhóm số trượt, tuyến tính và vòng tròn Code = 022 Nhập số nhóm (780-789) Nhập kiểu rung chuông 1 = tuyến tính 2 = vòng tròn # 9.6. Nhóm UCD Có thể cài đặt nhiều nhất 10 nhóm UCD, đánh số mặc định từ 790 tới 799. Các cuộc gọi đến nhóm UCD (theo các số từ 790 – 799) sẽ được phân bổ vòng tròn, máy nào có thời gian rỗi lớn nhất sẽ rung chuông. Thành viên của nhóm UCD có thể tự mình login vào nhóm hoặc logout ra khỏi nhóm. Code = 023 Nhập số nhóm (790-799) Nhập số máy nhánh # Để xóa 1 máy nhánh ra khỏi nhóm: Code = 023 Nhập số nhóm (790-799) Nhập * và số máy nhánh cần xóa # 10. Cài đặt trung kế 10.1. Cài đặt loại trung kế Nếu cổng trung kế chưa dùng đến, cần đặt cổng đó về trạng thái “không sử dụng”. Code = 079 Nhập số cổng trung kế (ví dụ 801) Nhập trạng thái: * = đang sử dụng # = không sử dụng # 10.2. Cài đặt hướng trung kế Có thể cài đặt cho từng cổng trung kế để gọi ra, hoặc cho cả 2 hướng Code = 155 Nhập số cổng trung kế (ví dụ: 801) Nhập hướng trung kế: 1 = hai chiều (mặc định) 2 = chỉ gọi vào 3 = chỉ gọi ra # 10.3. Cài đặt CLIP cho cổng trung kế Tất cả các cổng trung kế analog của HiPath 1100 đều có thể nhận CLIP Code = 005 Siemens HiPath 19 -25
nguon tai.lieu . vn