Xem mẫu

 1. Chương 6 Lập trình Menu với AWT
 2. Mục tiêu • Định nghĩa được Menu là gì? • Biết cách tổ chức hệ thống menu của ứng dụng. • Biết cấu trúc các lớp liên quan đến menu trong gói java.awt • Biết viết event handler cho hệ thống menu.
 3. Nội dung 6.1- Ôn tập. 6.2- Hệ thống Menu 6.3- Cấu trúc một hệ menu 6.4- Các tính chất của một mục chọn. 6.5- Gợi ý về thiết kế hệ thống menu cho ứng dụng. 6.6- Các lớp liên quan đến menu trong gói awt. 6.7- Phím nóng của MenuItem 6.8- Chuỗi lệnh kết hợp 6.9- Minh họa.
 4. 6.1- Ôn tập • Gói java.awt chứa các lớp giúp tạo ra GUI. • Gói java.awt.event chứa các lớp về Event Object, chứa các EventListener interfaces. • Object Status- Trạng thái : Tập trị thuộc tính của đối tượng. • Event: Tình huống có 1 đối tượng bị đổi trạng thái. • Event object: Đối tượng được phát sinh động khi 1 object bị thay đổi trạng thái. • Event source: Đối tượng tạo ra event object. • Listener : Đối yượng chờ và xử lý sự kiện cho event source.
 5. Ôn tập ... • Cấu trúc quản lý event của một component: (1) Tạo Listener. (2) Viết code cho event handler. (3) Component.addXXXListeneer(Listener); • Listener có thể là: (1) Chính Container chứa component. (2) Một lớp inner của lớp Container. (3) Một đối tượng xxxListener + Code event handler là thuộc tính của Container. (4) Một đối tượng thuộc lớp xxxAdapter + Code Event handler.
 6. 6.2- Hệ thống Menu là gì? • Menu system- Hệ thống menu: Tập các mục chọn chức năng của ứng dụng được tổ chức phù hợp. • Menu Item : Một mục chọn dạng chuỗi ký tự trong tập mục chọn. • Hệ menu đơn giản: một Choice, một danh sách nút lệnh. • Hệ menu phức tạp: Menu phân cấp.
 7. 6.3-Cấu trúc một hệ menu MenuItem MenuBar Các Menu Thanh phân cách
 8. 6.4- Tính chất của một menu Item • Label-Chuỗi mô tả. • Shortcut key- Phím nóng được kết hợp. • Enable/ Disable- Cho user tác động? • Action Command- Chuỗi tên lệnh được kết hợp. • Ủy thác xử lý sự kiện : ActionListener
 9. 6.5- Gợi ý về thiết kế hệ thống menu Bài toán có nhiều tác vụ Phân nhóm các tác vụ Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 (MenuBar chứa các Menu) Tác vụ 21 Tác vụ 31 Tác vụ 11 Tác vụ 22 Tác vụ 32 Tác vụ 12 Tác vụ 23 Tác vụ 33 Tác vụ 13 Có thể thêm các thanh Tác vụ 14 Tác vụ 34 phân cách (Separator) Tác vụ 35 để phân nhóm nhỏ hơn Một Menu chứa Tác vụ 36 các MenuItem
 10. 6.6- Các lớp liên quan đến menu trong gói AWT
 11. 6.6.1-Lớp MenuComponent • Là lớp cha của các đối tượng menu • Constructor: MenuComponent(void)
 12. 6.6.2- Lớp MenuBar- Thanh ngang • Contructor: MenuBar() – Tạo menu bar trống
 13. 6.6.3- MenuItem – một mục chọn • Một mục chọn có thể lại là một nhóm. Thí dụ:
 14. MenuItem constructors MenuItem() Constructs a new MenuItem with an empty label and no keyboard shortcut. MenuItem(String label) Constructs a new MenuItem with the specified label and no keyboard shortcut. MenuItem(String label, MenuShortcut s) Create a menu item with an associated keyboard shortcut
 15. MenuItem methods
 16. 6.6.4- Lớp Menu – Nhóm MenuItem • Lớp con của lớp MenuItem • Constructors: Menu() Constructs a new menu with an empty label. Menu(String label) Constructs a new menu with the specified label. Menu(String label, boolean tearOff) Constructs a new menu with the specified label, indicating whether the menu can be torn off.
 17. Menu class methods
 18. 6.6.5- Lớp CheckboxMenuItem • CheckboxMenuItem chỉ hiển thị khi mục này được chọn. • Constructors: CheckboxMenuItem() CheckboxMenuItem(String label) CheckboxMenuItem(String label, boolean state)
 19. CheckboxMenuItem methods • Ngoài các methods kế thừ từ lớp MenuItem, có thêm các methods: void addItemListener(ItemListener l) void addNotify() getListeners (Class listenerType) Object getSelectedObjects() boolean getState() String paramString() void removeItemListener(ItemListener ) void setState(boolean b)
 20. 6.6.6- Lớp PopupMenu • Là menu sẽ xuất khi ta kích chuột phải. • Là lớp con của lớp java.awt.Menu • Constructors: PopupMenu() - Tạo đối tượng popup menu trống. PopupMenu (String label) - Tạo đối tượng popup menu có nội dung